Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

Innledning

Våren 2013 gjennomførte Utdanningsdirektoratet om lag 77 500 sentralt gitte eksamener i grunnskolen, 1 600 i grunnskoleopplæring for voksne og 180 000 for elever og privatister i videregående opplæring. Dette var en liten økning i antall gjennomførte eksamener sammenlignet med våren 2012, hvor de tilsvarende tallene var 76 000, 1 500 og 173 000. 

Direktoratet utarbeidet eksamensoppgaver i ca. 400 ulike eksamenskoder, mens det tilsvarende tallet for 2012 var 350. Økningen i antall eksamenskoder skyldes at vi nå tilbyr eksamen i betydelig flere fremmedspråk enn vi gjorde i 2012. Dette har sammenheng med at vi har gjort en gjennomgang av hvilke språk vi har gode fagmiljøer til å utvikle gode eksamensoppgaver i. 

Eksamen om høsten har like mange eksamenskoder som om våren, men betydelig færre kandidater. Det er i første rekke elever med rett til enten utsatt eller ny eksamen, i tillegg til privatister som tar eksamen om høsten. Høsten 2013 har i underkant 40 000 kandidater gjennomført eksamen i videregående opplæring, mens det var kun én kandidat i grunnskoleopplæring for voksne. Det arrangeres ikke eksamen i grunnskolen om høsten. 

Alle eksamensoppgaver blir publisert elektronisk i prøveadministrasjonssystemet (PAS) før eksamensdagen, slik at skolene kan hente ut oppgavene her. Dette øker sikkerhetsnivået i eksamensgjennomføringen fordi alle skoler har oppgavene tilgjengelig digitalt, i tillegg til at alle får tilsendt eksamensoppgavene på papir. Det er nå normalordning å gjennomføre eksamen IKT-basert i PAS. Det vil si at elevene henter og leverer eksamen digitalt. Andelen eksamener som gjennomføres på denne måten er ca. 65 %, men i flere av eksamenene var andelen over 90 %. Dette gjør sensuren langt mer effektiv og sikker, fordi begge sensorer får tilgang til alle besvarelsene samtidig, samt at vi unngår sen postgang o.l. 

Unntatt fra ordningen om å gjennomføre IKT-basert er eksamen i samfunnsøkonomi, matematikk og realfag. Disse fagene har en todelt eksamen, hvor den ene delen gjennomføres på papir uten tilgang til hjelpemidler utover vanlige skrivesaker. Mange privatistkontor gjennomfører også fremdeles eksamen på papir. 

Både trykking, pakking og forsendelse av eksamensoppgaver og besvarelser har forløpt som normalt, og gjennomføringen av IKT-basert eksamen gjennomføres uten nevneverdige problemer. Direktoratet har høy beredskap under eksamensgjennomføringen og håndterer alle hendelser løpende. 

Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren 2013 og angir noen prioriterte oppgaver for 2013. Brevet inkluderer omtale og oppfølging av: 

Forsøk med eksamen med Internett

Ny forskrift for lokalt gitt muntlig eksamen

Utprøving av ekstra gjennomføring av eksamen i matematikk i Troms

Samordning av eksamen for voksne og elever i grunnskolen

Reviderte eksamensordninger

Reviderte læreplaner i gjennomgående fag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!