Elevundersøkelsen 2011 – analyse av læringsmiljøindekser på Skoleporten

NTNU har analysert resultatene fra læringsmiljøindeksene i Skoleporten på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. Her er en oppsummering av de viktigste funnene.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

  • Det er ingen vesentlige endringer på nasjonalt nivå i perioden 2007–2011.
  • Forskerne finner derimot vesentlige forskjeller mellom trinnene i 2011.
  • På fylkesnivå viser analysen flere endringer for en rekke læringsmiljøindekser i perioden 2007–2011.
  • Det er også mange forskjeller mellom fylkene per år.   

Ingen endringer på nasjonalt nivå

NTNU finnen ingen vesentlige (signifikante) endringer på nasjonalt nivå over tid (2007–2011) for 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Et særtrekk er at elevene på 7. trinn skårer høyt på indeksene Sosial trivsel og Motivasjon, og lavest på Fysisk læringsmiljø.

Elevene på 10. trinn skårer høyt på Sosial trivsel og lavest på Medbestemmelse.

Elevene på vg1 skårer høyt på Sosial trivsel og Faglige utfordringer, og lavest på Medbestemmelse

Forskjeller mellom trinnene

Analysen viser at det er vesentlige forskjeller mellom skårene på enkelte av læringsmiljøindeksene for 7. og 10. trinn og vg1 våren 2011.

  • 7. trinn kommer våren 2011 best ut med bedre skåre enn elevene på 10. trinn og vg1 på følgende indekser: Trivsel med lærer, Elevdemokrati, Fysisk læringsmiljø, Motivasjon, Faglig veiledning.  
  • Elevene på 10. trinn opplever mindre Elevdemokrati enn elevene på vg1 i 2011.  
  • Elevene på 10. trinn opplever bedre Karriereveiledning enn elevene på vg1 i 2011.

For de øvrige indeksene er det ingen vesentlige forskjeller mellom trinnene våren 2011.

Vesentlige endringer på fylkesnivå og mellom fylkene

På fylkesnivå er det endringer for en rekke læringsmiljøindekser i perioden 2007–2011. Det er også forskjeller mellom fylkene for en del indekser per år.

I perioden 2007-2011 oppnår for eksempel minst tre fylker en forbedring for indeksen Trivsel med lærer på både 7. trinn, 10. trinn og vg1. Videre klarer Finnmark å få til en forbedring på tre læringsmiljøindekser i samme periode.

For det enkelte år viser analysen at det for svært mange indekser er forskjeller mellom de fylkesvise resultatene. For eksempel oppnår Sogn og Fjordane bedre resultater på indeksen Trivsel med lærer i 2007 sammenlignet med Troms, mens det i 2011 var bedre resultater på denne indeksen i Sogn og Fjordane sammenlignet med skåren i Finnmark.

Rapporten inneholder svært mange slike sammenligninger og egner seg godt som oppslagsverk og for videre undersøkelser.

Lavest skår betyr ikke nødvendigvis dårlig resultat

Det er viktig å merke seg at en presentasjon av høyeste og laveste skåre per år per fylke nødvendigvis må gi en vinner og en taper, og at fylket med lavest skåre ikke nødvendigvis har dårlige resultater. I tabell 3.4 kommer Finnmark dårligst ut på indeksen Sosial trivsel for elever på 7. trinn våren 2007. Finnmarks skåre er imidlertid 4.2 på denne indeksen, noe som indikerer at elevene på 7. trinn trives svært godt på skolen.     

Andre rapporter om Elevundersøkelsen 2011

Her finner du en analyse av mobbing, uro og diskriminering.

Sent i høst kommer en tredje rapport med analyser av resultatene på nasjonalt nivå og case fra et utvalg skoler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!