Elevundersøkelsen 2007 – en analyse av resultatene

Nedenfor er noen av hovedfunnene i analysen stikkordsmessig presentert.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

 • De fleste elevene trives godt på skolen.
 • Få elever har ikke noen venner på skolen.
 • Elevene i grunnskolen sier oftere enn elevene i den videregående skolen at de gjør leksene sine og prioriterer skolearbeidet.
 • I overkant av halvparten av elevene sier at de har lærere som gir dem lyst til å jobbe med fagene i mange eller alle/de fleste fagene.
 • 43 prosent opplever at oppgavene på skolen er verken lette eller vanskelige.
 • Elever i grunnskolen opplever noe oftere at oppgavene på skolen er lette enn
  elevene i videregående skole.
 • Tavleundervisning/høre på læreren snakke er den klart mest utbredte undervisningsformen i skolen.
 • Elevene oppgir å være mest fornøyde med arbeidsformen i kroppsøving og
  kunst og håndverk.
 • 37 prosent av elevene sier at de vet hva de skal lære i alle eller de fleste fagene.
 • Nær 40 prosent sier at de opplevde at læreren gir støtte og faglig hjelp når de trenger det i alle eller de fleste fagene.
 • Flere enn halvparten av elevene har snakket med læreren om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i mange eller alle /de fleste fag.
 • Den mest utbredte vurderingsformen i skolen er skriftlige prøver, mens mapper er den som benyttes minst hyppig.
 • Kroppsøving er det faget hvor flest elever oppnår de sterkeste karakterene.
 • Den høyeste andelen av elever som oppnår de laveste karakterene finner vi i
  faget matematikk. Nær 20 prosent av elevene sier at de får karakteren 1-2 i dette faget.
 • Jenter oppgir noe bedre karakterer enn gutter i norsk hovedmål skriftlig, samfunnsfag, engelsk skriftlig samt kunst og håndverk.
 • 60 prosent synes undervisningen er tilpasset deres nivå i mange eller de fleste/alle fag.
 • Andelen som oppgir at de mobbes flere ganger i uken er 3 prosent.
 • Noe flere gutter enn jenter oppgir at de blir mobbet av andre elever på skolen.
 • 10 prosent oppgir at de forstyrrer andre elever i klassen når de arbeider.
 • 30 prosent sier at de ofte eller alltid blir forstyrret av andre elever som lager bråk og uro i arbeidsøktene.
 • 23 prosent sier at lærerne av og til kommer presis til timene, mens nær 3 prosent oppgir at lærerne aldri kommer presis.
 • Skolebygget, garderobe og dusj, toaletter samt temperaturen og luften i klasserommene er de områdene utmerker seg som den delen av det fysiske læringsmiljøet som elevene er minst fornøyd med.
 • Følelse av medbestemmelse over det faglige arbeidet er viktig for elevenes interesse for skolearbeid og deres innsats.
 • Tilpassing av undervisningen har stor motiverende verdi for elevene.
 • Det finner sted ingen klare tendenser til endringer i resultater fra 2005 til 2007.
 • Det er områder hvor resultatene kan tyde på en ikke-ønskelig utvikling mellom 2005 og 2007. Dette gjelder især i forhold til utberedelsen av mobbing samt forstyrrelser mellom elever i timene. Utviklingen innenfor disse områdene bør derfor følges i årene fremover.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!