Bedre vurderingspraksis – sluttrapport

Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering.

Det er to av flere konkrete oppfølgingstiltak i sluttrapporten fra Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre vurderingspraksis og den nasjonale utprøvingen av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Rapporten med vurderinger og tilrådinger er sendt til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med at prosjektet avsluttes 1. juli.

I rapporten foreslår direktoratet å kombinere veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse med en fireårig satsing der skoler og skoleeiere får tilbud om kompetanseutvikling i vurdering og oppfølging i arbeidet med å ta i bruk kjennetegn. I tillegg foreslås det også å sette i gang forskning på sammenhengen mellom vurdering og læring og på lærernes grunnlag for standpunktvurdering.

Gjennom prosjekt Bedre vurderingspraksis har Utdanningsdirektoratet siden 2007 samarbeidet med 77 læresteder i en utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag.