Mobbetallene fortsetter å øke

Årets elevundersøkelse viser at et stadig økende antall elever opplever mobbing. NTNU samfunnsforskning har analysert spørsmålene om mobbing i Elevundersøkelsen. Analysen viser blant annet at totalt 10 prosent opplever å bli utsatt for mobbing, at alle former for mobbing øker og at skolens tiltak ofte ikke hjelper.

Hovedfunn

  • 10 prosent opplever å bli utsatt for mobbing.
  • Alle former for mobbing øker.
  • Mobbing fra medelever avtar med alder.
  • Jenter opplever mer mobbing i grunnskolen enn gutter.
  • Skolens tiltak hjelper ofte ikke.

10 prosent opplever å bli utsatt for mobbing

Resultatene av Elevundersøkelsen 2023 viser at antall elever som opplever å bli mobbet fortsetter å øke. Samlet for alle trinn fra 5. trinn til vg3, er det 10 prosent av elevene som sier at de opplever mobbing. I året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent. Det vil si at det er en økning på over 4 prosentpoeng fra 2021 til 2023 i andel elever som oppgir at de utsettes for mobbing.

Av de som sier at de utsetter andre for mobbing svarer 40 prosent av elevene at de også opplever mobbing. Dette er en liten økning fra tidligere, da andelen har ligget på rundt 35–36 prosent siden 2016.

Alle former for mobbing øker

Elever som svarer at de er utsatt for mobbing oppgir om de er mobbet av medelever, digitalt mobbet, eller mobbet av voksne på skolen.

8 prosent av elevene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing av medelever. I året før var det tilsvarende tallet 5,9 prosent, mens det i tidsrommet 2016 til 2021 har ligget på mellom 4,6 og 5 prosent.

3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt. I året før var denne andelen på 2,7 prosent. 61 prosent av de som er mobbet digitalt, er mobbet av medelever på skolen, mens 39 prosent er mobbet av andre som ikke har tilhørighet til skolen. Rundt 55 prosent av de som er mobbet digitalt, er også utsatt for såkalt tradisjonell mobbing.

2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene. I 2022 var denne andelen på 1,6 prosent. Jevnt over oppgir flere gutter enn jenter å ha blitt mobbet av voksne.

Mobbingen avtar med alder

Som tidligere resultater også har vist, så avtar mobbing fra medelever med alder. På 5. trinn er det totalt 14 prosent av elevene som oppgir å bli utsatt for mobbing av andre elever, mens det tilsvarende tallet vg3 er på 2,2 prosent. 

Andel som opplever mobbing fra medelever per trinn
5. trinn6. trinn7. trinn8. trinn9. trinn10. trinnvg1vg2vg3
14,0 %11,8 %10,5 %8,7 %8,4 %6,8 %3,7 %3,3 %2,2 %

Sammenlignet med resultatene fra 2022, er det en økning med 2,3–2,6 prosentpoeng på mellomtrinnet, og 1,8–2,7 på ungdomstrinnet, og 0,4–1,0 prosentpoeng på videregående. Det er altså høyest økning på grunnskolen, men økningen er synlig på alle trinn.

Flest jenter som opplever mobbing i grunnskolen

Det er små kjønnsforskjeller, men fra 5. trinn til 10. trinn er det en større andel jenter som opplever mobbing. Selv om forskjellene ikke er store, er dette en utvikling forskerne har sett i lang tid. Før 2013 viste resultatene av Elevundersøkelsen at mobbeandelen hos gutter var høyere enn for jenter for alle trinn.

Å bli kalt stygge ting og ertet på en sårende måte er den hyppigste formen for mobbing, men også mange opplever å bli holdt utenfra og baksnakket på skolen.

For digital mobbing er det også noen kjønnsforskjeller, men det er først fra 6. trinn fram til 9. trinn at jentene utsettes for mer mobbing digitalt enn guttene.

Skolens tiltak hjelper ofte ikke

På spørsmål om skolen gjorde noe for å hjelpe deg, svarer 36,3 prosent av de som er utsatt for mobbing at ingen voksne på skolen visste om det. 17 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 19,2 svarte at skolen gjorde noe, men det hjalp ikke, mens 20,7 prosent oppga at skolen gjorde noe, som hjalp litt. Kun 6,6 prosent av elevene svarte at skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen.

Mobbingen skjer også steder der voksne er til stede. I alt 41,4 prosent av de som opplever mobbing, oppgir at de utsettes for mobbing i klasserommet.

 

Elevundersøkelsen

Om rapporten