Fravær som vekker bekymring

De fleste skoleledere og -eiere opplever at skolefraværet øker, særlig i grunnskolen. Fraværet oppfattes som mer alvorlig og komplekst enn tidligere. De mener fraværet henger sammen med både individuelle faktorer, skolemiljø og samfunnstrender.

Hovedfunn

  • Fire av ti skoleledere i ungdomsskolen er i stor eller svært stor grad bekymret for fraværssituasjonen på egen skole.
  • Skoleeiere og skoleledere opplever elevers fravær som mer komplekst og årsakene mer alvorlige enn tidligere.
  • De fleste skoleledere og skoleeiere rapporterer at de har rutiner eller planer for å forebygge bekymringsfullt fravær.
  • Mange gir uttrykk for et behov for mer ressurser til psykososiale stillinger i skolen, slik som miljøarbeidere og et behov for tett tverrfaglig samarbeid med eksterne aktører.

Opplever at fraværet øker

Et flertall skoleeiere og skoleledere forteller at de opplever at fraværet har økt de senere årene. 4 av 10 skoleledere i ungdomsskolen er i stor eller svært stor grad bekymret for fraværssituasjonen på egen skole.

Nesten alle skoleledere oppgir at skolen har minst én elev med fravær de definerer som bekymringsfullt fravær. Ofte er det snakk om et fåtall elever ved hver skole, men at disse har et høyt fravær.

På spørsmål om hva det er som bekymrer, når elever defineres som å ha bekymringsfullt fravær, svarer 8 av 10 skoleeiere på kommunenivå at de er bekymret «for at fravær er et symptom på utfordringer med skolemiljøet» og «for at skolen ikke i tilstrekkelig grad klarer å tilrettelegge for eleven». Skoleledere gir i mindre grad uttrykk for at de er bekymret for utfordringer med skolemiljøet. Skolelederes bekymring for hvorvidt skolen klarer å tilrettelegge tilstrekkelig for elever med bekymringsfullt fravær, øker i takt med skolestørrelse.

Årsakene til fravær oppleves som sammensatte

Undersøkelsen tyder på at skoleledere og skoleeiere opplever at årsaker til fravær er sammensatt, med flere faktorer på ulike nivå som samspiller. Skoleledere og skoleeiere peker både på individuelle faktorer, skolemiljø og større samfunnstrender. De fleste mener at fraværet i hovedsak skyldes individuelle og personlige faktorer hos eleven. Mest utbredt her er psykisk uhelse. Det er flere skoleeiere enn skoleledere som svarer at fraværet skyldes sosiale faktorer eller skolemiljø.  

Faktorer som oftest kom opp i fokusgruppeintervjuene som mulige årsaker til økning i det bekymringsfulle fraværet, var økning i psykiske helseplager, digitalisering, mindre robusthet, et samfunn preget av individualisering og koronapandemien. Samtidig ble det tematisert faktorer som økt forventningspress i samfunnet, en endret foreldrerolle, mer testing og vurdering i skolen, et sterkt fokus på teoretiske fag, og et vedvarende problem med mobbing i skolen. 

Skolene oppgir at de har rutiner for forebygging og tiltak

De fleste skoleledere og skoleeiere svarer at de har rutiner eller planer for å forebygge bekymringsfullt fravær, og for å avdekke årsaken(e) til eventuelt økt fravær. 

I fokusgruppeintervjuene trekker mange skoleledere fram individuelt tilpassede tiltak som effektive for å få elever med bekymringsfullt fravær tilbake på skolen, særlig tiltak der eleven selv er involvert og har en viss form for medbestemmelse. Det å skape en god mestringsarena og et godt sosialt miljø på skolen trekkes også frem som viktige forebyggende tiltak for å forhindre bekymringsfullt fravær. Tiltakene mot bekymringsfullt fravær er ofte sammensatte og settes inn både parallelt og i samarbeid med eksterne aktører.

De aller fleste skolelederne oppgir at de har systemer og rutiner for å koble på andre ressurspersoner og yrkesgrupper enn kontaktlærer når en elev har fravær. I mange av sakene er PP-tjenesten en sentral støttetjeneste for skolene i arbeidet med bekymringsfullt fravær. I grunnskolen er det vanligst å koble på ressurspersoner utenfor skolen, mens i videregående er det vanligst å koble på andre ressurspersoner ved skolen.

I fokusgruppeintervjuene ga mange uttrykk for et behov for mer ressurser til psykososiale stillinger i skolen, slik som miljøarbeidere og et behov for tett tverrfaglig samarbeid med eksterne aktører, både fordi de erfarer en økning av komplekse og sammensatte fraværssaker, fordi psykisk helse ofte er involvert, og fordi det blir mindre tid til å sikre god undervisning dersom lærerne må bruke tiden på å følge opp enkeltelever.

Rapportserie

Udir mener

Om denne rapporten