Basil regnskapskjema

Private, fylkeskommunale og statlige barnehager skal fylle ut regnskapsskjemaet i Basil (Barnehagens innrapportering). Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven.

Private, fylkeskommunale og statlige barnehager skal fylle ut regnskapsskjemaet i Basil. Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og tilrettelegge for Utdanningsdirektoratets tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Roller

Barnehagen

Det er barnehagen som er ansvarlig for å fylle ut alle delene. Regnskapsfører kan bistå barnehagehagen med å fylle ut skjemaet og kontrollere at opplysningene er korrekte. Det er barnehagens ansvar at rapporteringen er korrekt.

Revisor/uavhengig regnskapsfører

Barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt etter barnehageloven § 7a første ledd, skal få årsregnskapet revidert av en statsautorisert revisor. Rapporteringen skal attesteres av en statsautorisert revisor.

Barnehager som er omfattet av et av unntakene i barnehageloven § 7a tredje ledd, skal få resultatregnskapet revidert av en statsautorisert revisor. Enkelte barnehager kan, i stedet for revisor, velge en uavhengig regnskapsfører til å attestere resultatregnskapet. Dette gjelder følgende barnehager

 • ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn,
 • familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn, eller
 • én åpen barnehage.

Kommunen

Kommunen har lesetilgang og kan gi tilbakemeldinger på opplysninger i skjemaet frem til rapporteringsfristen.

Kommunens oppgaver knyttet til purring og godkjenning av regnskapsskjemaet er borte. Kommunen skal ikke lenger sette en egen rapporteringsfrist. Utdanningsdirektoratet vil sette en felles rapporteringsfrist for alle barnehager.

Oversikt over Basil-skjemaet

Skjemaet i Basil består av 14 deler:

 • Del 1 Enhetsopplysninger
 • Del 2 Driftsinntekter
 • Del 3 Driftskostnader
 • Del 4 Finansinntekter og finanskostnader
 • Del 5 Årsresultat og disponering
 • Del 6 Eiendeler
 • Del 7 Egenkapital
 • Del 8 Gjeld
 • Del 9 Tilleggsopplysninger
 • Del 10 Fordelte kostnader
 • Del 11 Transaksjoner
 • Del 12 Kontroller
 • Del 13 Merknader
 • Del 14 Last opp og lever

Kontoplanen i Basil

Basil-kontoplanen fra del 2 til del 8 vil i stor grad harmonere med Norsk Standard Kontoplan. Enkelte kontoer vil skille seg ut fra standard kontoplan fordi Utdanningsdirektoratet har behov for utfyllende opplysninger for å føre tilsyn. Den faglige veiledningen inneholder nærmere informasjon om hva som skal rapporteres på de ulike kontoene.

Funksjonalitet i skjemaet

Basil har automatiske regler som gjør at barnehagene leverer regnskapsopplysninger som er tilpasset barnehagetype og barnehagestørrelse. For eksempel skal ordinære barnehage med minst 30 barn eller familiebarnehage med minst 10 barn rapportere balanseopplysninger og opplysninger om tilleggsvirksomhet.

Krav til barnehagenes regnskap og bokføring følger av økonomiforskrift til barnehageloven

Forskrift om regnskapsplikt mv. for private barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven) gir nærmere krav til barnehagenes regnskap og bokføring.

Det er ulike krav til regnskap og rapportering for barnehager som er pålagt å være selvstendig rettssubjekt og for barnehager som er unntatt fra dette kravet. Krav om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt ble innført 1. januar 2023. Unntatt fra kravet er barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn, familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller én åpen barnehage.

Barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt, skal følge bokføringsloven og utarbeide årsregnskap i samsvar med kravene i regnskapsloven.

I vår veileder om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager kan du lese mer om:

 • krav til regnskap, bokføring og rapportering for barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt
 • krav til avdelingsregnskap for tilleggsvirksomhet
 • hvordan rapportering skal skje
 • krav til regnskap, bokføring og rapportering for barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt

Nytt skjema og ny teknisk plattform for Basil regnskap høsten 2024