Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012

6. Forholdet til introduksjonsloven

Retten til grunnskoleopplæring etter oppll. kapittel 4A må ikke blandes sammen med rett og plikt til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. Dette er separate ordninger som eksisterer uavhengig av hverandre og retten til den ene utelukker ikke at den voksne også kan ha rett etter den andre ordningen. Se egen veileder.