Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

1. Bakgrunn

I 2012 vedtok Stortinget at undervisningspersonale som hovedregel skal ha relevant kompetanse i det faget han eller hun skal undervise i. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2014. Tidligere gjaldt kun tilsettingskrav, og en som tidligere ble ansatt som for eksempel norsklærer kunne undervise i andre fag, selv om vedkommende ikke oppfylte krav om kompetanse som var oppstilt for andre fag.

Krav om relevant kompetanse for undervisning ble gjort gjeldende for lærere som ble utdannet etter 1. januar 2014, og var fastsatt i opplæringsloven (oppll.)§ 10-2 og kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven (forskriften). Den 15. juni 2015 vedtok Stortinget endringer i oppll. § 10-2, som blant annet medførte at kompetansekravene som utgangspunkt gjaldt alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt. Unntaket som kun gjaldt ungdomstrinn med færre enn 60 elever ble også opphevet, og disse skolene må nå følge de samme reglene som andre skoler.

I desember 2016 vedtok Stortinget igjen en lovendring, som gir lærere utdannet før 1. januar 2014, eller som senere har bestått allmennlærerutdanningen, en tidsbegrenset dispensasjon fra kravene til relevant kompetanse for å undervise i det enkelte fag. Dispensasjonen gjelder frem til 1. august 2025.

Oppll. § 10-2 gir Kunnskapsdepartementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter om relevant kompetanse for de som skal undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan også fastsette at det ikke skal stilles krav om relevant kompetanse i enkelte fag. Kravene til kompetanse fremgår av kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven.