Bokmål og nynorsk i grunnskolen

3 Overføring til skole med annet hovedmål

Det er et unntak fra hovedregelen om at kommunen avgjør hvilket skriftspråk som skal være hovedmålet ved den enkelte skole. Dersom en elev overføres til en ny skole med et annet hovedmål enn det eleven har hatt tidligere, har eleven rett til skriftlig opplæring på det opprinnelige hovedmålet. I tillegg har elevene rett til norskundervisning i egen gruppe, uavhengig av hvor mange de er. Reglene finnes i opplæringsloven § 2-5 femte ledd.

Vilkår for å fortsette med samme hovedmål

Dette unntaket gjelder kun for elever som har hatt en annet skriftspråk de fire første årene i grunnskolen, og som derfor har tilegnet seg lese- og skriveferdigheter i dette skriftspråket. Elever som blir overført til ny skole i løpet av 1.-4. årstrinn, kan ikke kreve slik opplæring.

Regelen får bare anvendelse på elever som overføres fra en skole til en annen på grunn av skolestrukturen i kommunene. Bestemmelsen omfatter ikke tilfeller der bytte av skole skyldes skifte av bosted, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 156.