Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Innholdet er ikke lenger gyldig

Oversikt over endringer

Vi har endret rundskrivet under punkt 5.4 Statsforvalteren klagebehandling. Sivilombudsmannen har i en uttalelse sagt at klage på fortidig forhold, som for eksempel skolebytte, ikke er avvisningsgrunn, og rundskrivet er endret i tråd med dette.

I tillegg har skilt ut del 6 Systematisk arbeid – internkontroll etter § 9a-4 og del 7 Involvering av elever og brukerorgan som et eget rundskriv, Udir-4-2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a.

Vi har også gjort noen språklige endringer.