Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Innholdet er ikke lenger gyldig

Krav til forsvarlig system

Skoleeier er etter opplæringsloven § 13-10 annet ledd pålagt å ha et forsvarlig system. Dette systemet har to element. Det forsvarlige systemet skal for det første være egnet til å vurdere om kravene i opplæringsloven med forskrift er fulgt og for det andre følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger. Dette innebærer i korte trekk knyttet til kapittel 9a:

1. ”skoleeier skal ha et forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte”

 • systemet må inneholde en oversikt over lovkrav på området – alle aktuelle lovbestemmelser på området må operasjonaliseres
  - må kartlegge innholdet i hver enkelt relevant lovbestemmelse mht rettigheter og plikter, og avgjøre hva dette innebærer for skoleeiers system
 • systemet må inneholde jevnlig vurdering
  - aktiv informasjonsinnsamling og kartlegging
 • systemet må være egnet til å avdekke feil
 • systemet må inneholde avviksrutiner
 • systemet skal være skriftlig

2. ”skoleeier skal ha et forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar”

 • sikre at det blir satt inn korrigerende tiltak
 • vurdere om tiltakene virker etter sitt formål
 • konklusjoner fra alle vurderinger må skriftliggjøres