Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.3 Fritak fra vurdering med karakter

Fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving er regulert i § 3-23. Bestemmelsen lyder:

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. Avgjerda er eit enkeltvedtak.