Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

3.2 Eksamenstrekk

Hovedregelen er at eksamen skal avsluttes i samsvar med læreplanverket. Det er et unntak for trekk til eksamen for elever i grunnskolen som avslutter et fag tidligere enn 10. årstrinn, fordi han eller hun tar fag fra videregående opplæring. Unntaket står i § 3-26 tredje ledd. For privatskolene er dette regulert i forskrift til friskoleloven § 3-26 tredje ledd.

En elev som vil avslutte et fag før 10. årstrinn, må regnes som avgangselev det året eleven har bestemt at han eller hun vil avslutte faget*. Det betyr at eleven skal være med i eksamenstrekket i faget det året. Eleven avslutter da grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag fra videregående opplæring. Dersom eleven ikke trekkes til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med standpunktkarakter. I fagene musikk, mat og helse og kroppsøving der læreplanen sier at elevene ikke skal opp til eksamen, avsluttes også fagene med kun standpunktkarakter. Eleven vil uansett alltid kunne avslutte grunnskolefaget på 10. trinn dersom det er ønskelig.

Eksempel: Elever som avslutter et fag tidligere enn 10. trinn

Miriam ønsker å forsere faget matematikk. For at hun fullt og helt skal kunne konsentrere seg om matematikken på Vg1 i 10. klasse, ønsker hun å gjøre seg ferdig med grunnskolefaget på 9. trinn. Miriam har i løpet av 9. trinn fått opplæring og underveisvurdering ut ifra alle kompetansemålene på 10. årstrinn. Hun har fått 6 i standpunkt og skal som avgangselev i faget være med i trekket til eksamen i matematikk sammen med elevene som går i tiende. Miriam blir ikke trukket ut til eksamen i matematikk, og avslutter derfor faget med standpunkt. Når Miriam begynner i 10. klasse, vil hun bruke timene i matematikk til å jobbe med matematikken på Vg1.

 

En elev på 10. årstrinn, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere avsluttede fag, må fortsatt være med i trekket i de andre fagene på 10. årstrinn. Det betyr at elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn, kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever som går et ordinært løp. Trekkordningen på grunnskolen må likevel fungere slik at en elev som trekkes ut til et fag på 9. årstrinn, ikke blir meldt opp i det samme faget på nytt på 10. årstrinn. Eleven skal kun delta i trekket det året han eller hun avslutter faget. Det utelukker at eleven blir trukket ut til det samme faget to ganger.


* Dette er et forhold som kan avtales i forkant og nedfelles i enkeltvedtaket.


 

Føring av vitnemål

For de elevene fra grunnskolen som får flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, skal dette markeres med en fagmerknad på vitnemålet fra grunnskolen. Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.

Se vårt vitnemålsskriv for grunnskolen, Elever som tar fag fra videregående nivå.

Trekkordningen ved eksamen i videregående opplæring

For at en elev skal få vitnemål i videregående opplæring, må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått. Dersom eleven allerede på ungdomstrinnet har én bestått eksamen på Vg1, Vg2 eller Vg3, vil denne telle med i det antall eksamener som direktoratet har fastsatt at elevene skal ha sammenlagt i løpet av Vg1, Vg2 og Vg3.

På Vg2 studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Dersom eleven allerede på ungdomstrinnet har én bestått eksamen på Vg2-nivå, oppfyller hun eller han minstekravet til eksamen på Vg2. Eleven har da vært med i eksamenstrekket på Vg2, og skal altså ikke trekkes ut til en ny eksamen på Vg2.

Ingen privatistordning i grunnskolen

Elever på ungdomstrinnet kan ikke forbedre sine standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer. Det er ingen privatistordning i grunnskolen. Dette gjelder også for elever som har avsluttet et fag tidligere enn det læreplanverket tilsier. Eleven kan med andre ord ikke få en ny sluttvurdering i faget når han eller hun har fått en standpunktkarakter og eventuelt en eksamenskarakter.

Det presiseres derfor at elever som har blitt trukket ut til eksamen på 9. årstrinn, men som ikke oppnår ønsket karakter, ikke skal være med i et nytt trekk i samme faget på 10. årstrinn.

Sammenfall av eksamener

For elever på ungdomstrinnet som vil avlegge eksamen i videregående opplæring mens de er ordinære elever på ungdomstrinnet, bør hovedregelen være at de skal ha elevstatus i faget i videregående opplæring. Eleven må være med i trekket til eksamen både på ungdomstrinnet og videregående trinnet.

Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdagene for 10. årstrinn og eksamenen i videregående opplæring, har eksamen for 10. årstrinn forrang. I et slikt tilfelle vil eleven falle inn under forskrift til opplæringsloven § 3-32. Det følger av denne bestemmelsen at elever som har dokumentert fravær ved ordinær eksamen, som vil være tilfelle her, har rett til å fremstille seg til den første etterfølgende eksamen. Eleven kan derfor ta den videregående eksamen på et senere tidspunkt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for kravene til førstegangsvitnemål.

Dersom det blir sammenfall av eksamensdagene på videregående og universitetet/høyskolen, har eksamenen på videregående forrang forutsatt at eleven ønsker vitnemål innenfor normaltid.
Disse reglene gjelder ikke for private skoler som er godkjent på grunnlag av en annen anerkjent pedagogisk retning, og som bruker alternative vurderingsformer godkjent av Utdanningsdirektoratet. Det samme gjelder internasjonale skoler. Trekk til eksamen vil derfor ikke være en problemstilling ved disse skolene.