Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

2. Bakgrunn

Da ordningen ble innført i 2008, var den begrenset til fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. I Stortingsmeldingen Utdanningslinja uttalte Kunnskapsdepartementet at

Dersom skolen/skoleeier finner praktiske løsninger for elever som trenger noe å strekke seg etter ut over krav i aktuelle læreplaner for ungdomstrinnet, mener departementet at det bør åpnes for en generell adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring.

I 2013 ble ordningen utvidet med flere fag. Med utvidelsen ønsket departementet å stimulere til økt interesse blant elever på ungdomstrinnet, fordi utvalget av fag ble så mye større. Utvidelsen skulle også inkludere de elevene som viser mer interesse for praktiske enn teoretiske fag. Fordelene ved ordningen er også understreket i Meld. St. 22 (2010 -2011) Motivasjon - mestring - muligheter.

Med denne ordningen får spesielt faglige sterke elever mulighetene til å utvikle sine evner innenfor den offentlige skolens rammer.