Tilskudd til private barnehager og barn som benytter seg av barnehageplass i to ulike kommuner

Vi har svart Fylkesmannen i Norland om hvilken kommune som skal bære kostnadene dersom et barn har plass i to private barnehager i to ulike kommuner, men kun benytter seg av den ene plassen.

Dersom et barn har to barnehageplasser, er det kun barnehagen som barnet faktisk går i som har rett på tilskudd. Den nye barnehagen har rett på tilskudd fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen. Det skal ikke gis tilskudd for samme barn to ganger. Barnehagen må selv bære kostnadene dersom den tar inn et barn som ikke benytter seg av plassen fordi barnet har plass i en annen barnehage. Barnehager med opptakskrets utenfor kommunegrensen bør være ekstra oppmerksomme på dette.

Gjelder

Kommunen som barnet er bosatt i har plikt til å tilby barnehageplass, jf. barnehageloven § 8. Retten til plass gjelder innenfor kommunegrensen, jf. § 12 a tredje ledd. Kommunen skal gi private barnehager tilskudd per heltidsplass, jf. forskrift om tilskudd til private barnehager § 3.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}