Svar på spørsmål om tilskudd til private barnehager og barn som benytter seg av barnehageplass i to ulike kommuner

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Nordland om hvilken kommune som skal bære kostnadene dersom et barn har plass i to private barnehager i to ulike kommuner, men kun benytter seg av den ene plassen.

Vi viser til e-post av 15. juni 2018 hvor dere stiller spørsmål om hvem som skal bære kostnadene dersom et barn har plass i to private barnehager i to ulike kommuner, men kun benytter seg av den ene plassen.

Dere viser til en sak hvor to barn hadde plass i to barnehager i to ulike kommuner fra 1. september 2017. Barna gikk i barnehage i kommunen der de var folkeregistrert (kommune X) og det ble samtidig betalt full foreldrebetaling for plassene i den andre kommunen (kommune Y). Kommune Y hadde egen telle- og rapporteringsdato 1. oktober 2017 hvor barna ble rapportert, og barnehagen fikk på bakgrunn av dette tilskudd for disse barna i 4. kvartal 2017. Barna benyttet seg ikke av plassen i kommune Y før 8. desember 2017. Siden barna var folkeregistrert i kommune X, krevde kommune Y refusjon for barnehageplassen. Kommune X gikk med på å refundere de dagene i desember barna faktisk gikk i barnehage i kommune Y. Kommune Y krevde da tilskuddet for den øvrige perioden tilbakebetal fra barnehagen.

Spørsmålet dere stiller er om barnehagen barna begynte i 8. desember har rett på tilskudd for disse barna for perioden september til desember. Videre spør dere om hvilken kommune som skal dekke tilskuddet, dersom barnehagen har rett på tilskudd.

Kommunen som barnet er bosatt i har plikt til å tilby barnehageplass, jf. barnehageloven § 8. Retten til plass gjelder innenfor kommunegrensen, jf. § 12 a tredje ledd. Kommunen skal gi private barnehager tilskudd per heltidsplass, jf. forskrift om tilskudd til private barnehager § 3. Rapporteringen i årsmeldingsskjemaet danner grunnlaget for tilskudd til de private barnehagene gjennom hele tilskuddsåret. I årsmeldingsskjemaet skal den private barnehagen rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Det fremkommer i punkt 4 A i veiledningen til årsmeldingsskjemaet at det skal opplyses om «det faktiske antallet barn med plass i barnehagen per 15.12». Forutsetningen for at en ordinær privat barnehage skal få tilskudd for et barn, er altså at barnet har fått plass i barnehagen og at barnet benytter seg av plassen.

Utgangspunktet er derfor at barnehagen rapporterer barn som faktisk går i barnehagen og at den får tilskudd for disse, jf. forskriften § 12. Det er ikke et krav om at barnehageplassen må tas i bruk umiddelbart etter at plass er tildelt eller at den må brukes fullt ut for at barnehagen skal få tilskudd for plassen. Men det er kun barn som benytter seg av plassen eller som i løpet av kort tid skal benytte seg av plassen som kan rapporteres inn. Samme barn kan derfor ikke rapporteres inn to ganger, da det ikke kan benytte seg av to plasser (heltidsplasser) samtidig. Da det kun gis tilskudd for barn som er rapportert inn gis det kun tilskudd for en barnehageplass om gangen per barn. Dette gjelder også i tilfeller der det betales foreldrebetaling for to plasser, for eksempel på grunn av oppsigelsestid i den ene barnehagen.

Dersom et barn har to barnehageplasser, er det kun barnehagen som barnet faktisk går i som har rett på tilskudd. Den nye barnehagen har rett på tilskudd fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen. Det skal ikke gis tilskudd for samme barn to ganger. Barnehagen må selv bære kostnadene dersom den tar inn et barn som ikke benytter seg av plassen fordi barnet har plass i en annen barnehage. Barnehager med opptakskrets utenfor kommunegrensen bør være ekstra oppmerksomme på dette.

Vår referanse: 2018/19475