Unntak fra kravet om pedagogisk bemanning ved redusert oppholdstid

Regelverket for bemanning

Med hjemmel i barnehageloven §§ 17 og 18 har Kunnskapsdepartementet utarbeidet forskrift om pedagogisk bemanning. Det skal «være minimum én pedagogiske leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer» (forskriftens § 1).

Forskriftens ordlyd gir ingen føringer på at man kan legge til grunn en brøkvis beregning av antall pedagoger.

I forarbeidene til dagens barnehagelov, jf. Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) s. 99, er det vist til høringsnotatet til ny barnehagelov, hvor det ble lansert to hovedalternativ for hvilke krav som skulle stilles til pedagogisk bemanning.

Disse alternativene var enten en videreføring av den dagjeldende normen for pedagogisk bemanning eller en oppheving av normen for pedagogisk bemanning. I det sistnevnte alternativet ble det foreslått en innføring av et samtidighetsprinsipp. Det vil si at kravet til antall pedagoger skulle avhenge av hvor mange barn som var til stede samtidig i barnehagen.

Departementet og senere Stortinget gikk ikke inn for en slik endring av pedagognormen og innføring av et samtidighetsprinsipp. Stortinget valgte å videreføre de gjeldende reglene for pedagogisk bemanning, herunder kravet til at antall pedagoger må beregnes ut i fra hvert enkelt barn og at barnas oppholdstid ikke er avgjørende i denne vurderingen.

Bakgrunnen for at det kreves en pedagog per barn uavhengig av oppholdstid, ble blant annet påpekt i høringsbrevet knyttet til ny forskrift om pedagogisk bemanning 27.09.2005 s. 7: «Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Pedagogens oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder seg i barnehagen samtidig.»

Dispensasjon

Vi vil påpeke at forskriften § 3 åpner for at eier i særlige tilfeller kan gis midlertidig dispensasjon fra kravet til antall pedagoger i § 1. Hvorvidt det foreligger slike særlige tilfeller, er en forsvarlighetsvurdering som er overlatt til kommunen som barnehagemyndighet.