Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Klage på vedtak

Dersom vi fatter vedtak om reaksjoner, har barnehagen rett til å klage. Kunnskapsdepartementet er klageinstans. En eventuell klage skal likevel sendes til oss.

Når vi har mottatt klagen vil vi vurdere om det er grunnlag for å endre vår konklusjon. Dersom vi helt eller delvis holder fast på vår konklusjon om at vi mener det er brudd på reglene, vil vi sende saken til Kunnskapsdepartementet for klagebehandling.