Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Overordnet om kravene i barnehageloven

Veilederen omhandler reglene som står i barnehageloven kapittel V § 21-23 og økonomiforskrift til barnehageloven.

Veilederen omhandler også krav til internkontroll for å sikre at kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling følges.

Barnehageloven har regler for hvordan barnehagen skal bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Målet med reglene er at pengene skal komme barna i barnehagen til gode.Barnehagen  må oppfylle følgende krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling barnehageloven § 23:

  • Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.
  • Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
  • Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

I tillegg stiller § 23 i barnehageloven og økonomiforskriften krav til dokumentasjon, regnskap, revisjon og rapportering.  

Dersom kravene som er listet opp ovenfor er fulgt, kan barnehagen  disponere et eventuelt overskudd fritt. Utbytte, overføre konsernbidrag eller overføre egenkapitalen,  er eksempler på hvordan barnehagen kan disponere et overskudd.  

Barnehageeier er også pålagt å ha internkontroll, for å sikre at krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling følges, jf. barnehageloven § 9.

Det er barnehageeier som har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, og andre gjeldende lover og forskrifter. Barnehageeier vil til enhver tid være den fysiske eller juridiske personen som eier barnehagen.

Vi tar gjerne i mot innspill for å forbedre veilederen, slik at den blir et best mulig verktøy. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på

  • veilederen som verktøy - opplever du at den avklarer kravene i loven og hjelper barnehagen til å følge regelverket?
  • språket
  • eksemplene

Dere kan sende innspillene til: post@udir.no