Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Overordnet om kravene i barnehageloven

Barnehageloven har regler for hvordan barnehagen kan bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Formålet med reglene er at pengene skal komme barna i barnehagen til gode.

Barnehagen  må oppfylle følgende krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling barnehageloven § 23 :

  • Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.
  • Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
  • Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

I tillegg stiller § 23 i barnehageloven og økonomiforskriften krav til dokumentasjon og rapportering:

  • Barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med kravene i § 23.
  • Barnehageeier skal utarbeide et resultatregnskap for hver barnehage som er godkjent etter barnehageloven.
  • Barnehagen skal hvert år innen en fastsatt frist innrapportere opplysninger fra barnehagens resultatregnskap i BASIL. Det skal innleveres ett resultatregnskap per barnehage som om det var en selvstendig enhet.

Dersom kravene som er listet opp ovenfor er fulgt, kan barnehagen  disponere et eventuelt overskudd fritt. Å ta ut utbytte, overføre konsernbidrag eller overføre tilbake til egenkapitalen,  er eksempler på hvordan barnehagen kan disponere et overskudd.  

Barnehageeier har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, og andre gjeldende lover og forskrifter. Barnehageeier vil til enhver tid være den fysiske eller juridiske personen som eier barnehagen.

Hvem som er ansvarlig i eierforetaket til barnehagen, følger av regelverket som gjelder for den organisasjonsformen som er valgt for virksomheten. For aksjeselskaper og stiftelser for eksempel, innebærer det blant annet at barnehagen skal ha et styre. Styret for rettssubjektet som driver den private barnehagen, vil være barnehagens øverste ansvarlige organ. Dette styret vil være ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!