Håndtere overskuddsinformasjon

Her er våre retningslinjer for å håndtere informasjon om risiko utenfor tema for tilsynet (overskuddsinformasjon).

Det hender at vi mottar informasjon underveis i tilsynsprosessen som gir indikasjoner om brudd på regelverket som ligger utenfor temaet for tilsynet, såkalt overskuddsinformasjon. Vi må håndtere overskuddsinformasjonen på en forsvarlig måte. Vi kan inkludere forholdet i tilsynet, eller følge opp på en annen måte.

Ettersom vi tilpasser tema og omfang ut fra våre risikovurderinger, skal vi være tilbakeholdne med å utvide tilsynet med nye tema. I utgangspunktet vil derfor overskuddsinformasjon inngå i vårt kunnskapsgrunnlag for fremtidige risikovurderinger. Hvis vi utvider tilsynet, varsler vi kommunen i et eget brev.

Hvis overskuddsinformasjonen alene er tilstrekkelig til at vi kan vurdere om det foreligger brudd på regelverket, kan vi varsle pålegg om retting med en gang. Vi kan bruke tilsynshjemmelen i de relevante lovene og kommuneloven § 30-3 til å gjennomføre andre tilsynsaktiviteter. Vi kan invitere kommunen til et møte, innhente skriftlig redegjørelse eller be kommunen svare på en egenvurdering, se Metodehåndboken kapittel 5.

Hvis vi utvider tilsynet

Hvis vi får informasjon om risiko som ligger utenfor tema for tilsynet, etter at vi har mottatt dokumentasjon fra kommunen, kan vi varsle kommunen om at vi utvider tilsynet, og samtidig be dem sende oss dokumentasjon som gjelder de nye forholdene. Vi kan varsle pålegg direkte hvis vi har nok informasjon om brudd på regelverket.

Hvis vi får informasjon om nye forhold under tilsynsbesøk, kan vi utvide tilsynet. Vi kan be kommunen sende dokumentasjon som gjelder de nye forholdene. Hvis dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig for å kunne vurdere og konkludere, må vi innhente mer informasjon gjennom for eksempel intervjuer og redegjørelser.

Håndtere enkeltsaker innenfor eller utenfor tema for tilsynet

Når vi fører tilsyn etter barnehageloven eller opplæringsloven, kan vi avdekke tilfeller der en kommune ikke har oppfylt sine plikter overfor barn eller enkeltelever. Hvis vi antar at tilsyn ikke vil gi en snarlig og tilfredsstillende løsning for barnet eller eleven, må vi vurdere om vi skal følge opp enkeltsaken på andre måter, for eksempel med veiledning.

Hvis vi oppdager forhold som elever eller foreldre kan klage på, skal vi informere dem om klageretten. Hvis vi oppdager forhold om enkeltelever knyttet til skolemiljøet, skal vi informere dem om muligheten til å melde saken til statsforvalteren som en håndhevningssak. En klage eller melding til statsforvalteren vil som regel være den beste måten å ivareta rettighetene til en enkeltperson.

Les om klagebehandling i artikkelen Andre oppgaver hos statsforvalterne.