Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Hvordan kommunen utøver skjønn

Barnehageloven er utformet slik at den gir stor frihet og fleksibilitet til kommunen når det gjelder organisering og drift av barnehagesektoren. Det er kommunen som kjenner nærmiljøet til barnehagene, og det er kommunen som er nærmest til å tilpasse og utvikle barnehagedriften til lokale forhold, innenfor de rammene som følger av barnehageloven og forvaltningsloven. Når barnehageloven legger opp til at mer enn én løsning kan være lovlig, er det kommunen selv som skal treffe dette valget.

Dere kan lese om «Når lovteksten inneholder skjønnsmessige formuleringer»mer i vår Metodehåndbok for tilsyn.