Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved private grunnskoler

Tilskuddet skal bidra til at skolefritidsordning (SFO) ved de private grunnskolene kan tilby 12 timer gratis SFO per uke, og gi redusert foreldrebetaling med bakgrunn i husstandens samle inntekt.

Hvem kan søke: godkjente private skoler samt Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo
Hvor søker man: Utdanningsdirektoratet: Søknadsskjema for 2024–2025
Søknadsfrist: 1. oktober 

Tilskuddet skal kompensere for private skolers tapte inntekter ved å tilby 12 timer gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn, og ved redusert betaling for elever på 1.– 4. trinn. Vedtak om tildeling er gyldig for ett SFO-år. Det må sendes inn ny søknad hvert år. Slik beregner du refusjon (excel).

Forutsetninger for å kunne søke er at:

 • Skolen er godkjent etter privatskolelova og driver SFO som tilleggsvirksomhet etter økonomiforskrifen til privatskolelova. Ordningen omfatter også Den tysk-norske skolen og Den franske skolen i Oslo dersom de driver egen SFO.
 • Foreldre/foresatte har søkt om SFO-plass for sitt barn på det tilbudet som de ønsker at barnet skal benytte seg av.
 • Elevene på 1., 2. og 3. trinn har mottatt inntil 12 timer gratis SFO.
 • Elevene på 1.–4. trinn har mottatt tilbud om redusert foreldrebetaling på bakgrunn i husstandens samlede inntekt. Foreldrebetalingen for en SFO-plass utgjør maksimalt 6 % av husholdets samlede inntekt. Redusert foreldrebetaling forutsetter at foreldrene samtykker til å gi skolen informasjon om inntekt.

En elev på 1., 2. og 3. trinn kan komme innenfor både 12 timer gratis SFO og redusert foreldrebetaling. I disse tilfellene må det først beregnes om foreldrene kommer inn under 6 %-ordningen. Deretter må det trekkes fra 12 timer gratis SFO for å beregne beløpet det søkes for.

Dersom en skole tilbyr færre enn 12 timer gratis SFO, skal de kompenseres for de antallet timer som tilbys. Det gis ikke tilskudd til kostpenger eller andre ekstraaktiviteter som SFO tar betaling for utover ordinært tilbud.

Søknad

Skolen må sende inn elektronisk søknad til Utdanningsdirektoratet innen fristen. Det søkes om refusjon for hele SFO-året, altså både for høst og vår. Søknader som kommer inn etter at fristen er gått ut blir ikke behandlet.

For refusjon av 12 timer gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn må skolen oppgi:

 • antall elever på 1., 2. og 3. trinn som det søkes 12 timers gratis SFO for
 • antall måneder det søkes refusjon for
 • satsen for full- og deltidsplass
 • hvor stort inntektsbortfall SFO har knyttet til 12 timers gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn

For refusjon av redusert foreldrebetaling 1.–4. trinn må skolen oppgi:

 • antall elever som det søkes redusert foreldrebetaling i SFO for
 • antall måneder det søkes refusjon for
 • satsen for full- og deltidsplass
 • hvor stort inntektsbortfall SFO har knyttet til redusert foreldrebetaling

For begge ordningene skal det legges ved beregningen som danner grunnlaget for beløpet det søkes refusjon for.

Rapportering

Skolens skal rapportere om skolens SFO tilbud i den årlige GSI-rapporteringen

Dersom elever med inntil 12 timer gratis SFO og/eller redusert foreldrebetaling på SFO reduserer sitt SFO tilbud eller sier opp SFO-plassen i løpet av skoleåret, skal for mye utbetalt tilskudd betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.

Skolen skal melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom elever med gratis SFO og/eller redusert foreldrebetaling på SFO sier opp SFO-plassen i løpet av skoleåret. For mye utbetalt tilskudd skal betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.

Udir kan foreta stikkprøvekontroller av de opplysningene søkeren oppgir i søknaden.

Utbetaling

Tilskuddsbrevet sendes elektronisk til privatskolene og gjøres tilgjengelig i Tavla. Tilskuddet vil bli utbetalt i oktober for høstterminen og i februar for vårterminen.

Statsbudsjettet oppgir årlig rammen for tilskuddet. Dersom søknadene samlet sett overstiger denne rammen, vil alle søkere som får innvilget tilskudd få en forholdsmessig avkortning av beløpet.