Private grunnskoler i Norge

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private grunnskoler med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Hvem kan motta tilskudd?

Private grunnskoler i Norge, som er godkjent etter privatskoleloven

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private grunnskoler med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene.

Lov og regelverk

Privatskoleloven med tilhørende forskrifter

1. Før du mottar tilskudd

For å motta tilskudd må skolen ha fått driftstillatelse til å drive en privat grunnskole.

Du må rapportere elevtallsprognose for kommende høst i april og skolens elevtall pr 1. oktober. Rapporteringen gjøres elektronisk i Tavla.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr elev.

Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen.

3. Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere:

  • Elevtallsprognose pr. 1. oktober kommende skoleår i april.
  • Faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. oktober i oktober.
  • Endrer elevtallet seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose, skal skolen straks informere Utdanningsdirektoratet om dette, slik at utbetalingen til skolen justeres frem til endelig elevtelling i oktober.
  • Elever fordelt på hjemkommune en gang i året – korreksjonsordningen. Dataene brukes av Kommunal- og distriktsdepartementet til korreksjon av rammetilskuddet til alle landets kommuner.
  • Årsregnskap, revisjonsberetning og avdelingsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Elevtallet skal være innenfor skolens godkjente elevtall.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte at elevtallsrapportene er riktig, i egen mal.
  • Revidere årsregnskap.