Kunnskapsdepartementet har besluttet at det ikke skal behandles søknader om nye folkehøgskoler inntil videre, i påvente av oppfølgingen av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene.

Søk om godkjenning

Søknadsfristen er vanligvis 1. april for eventuell oppstart høsten neste kalenderår.
Søknadsskjema vil komme her når det åpnes opp for innsending av nye søknader igjen.
Budsjettmal for folkehøgskole (excel) 

Slik søker du

Den som søker om opprettelse av ny folkehøyskole skal benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Følgende dokumenter er obligatoriske og skal lastes opp i søknaden:

  • fremdriftsplan for lokaler til skole og internat
  • plantegninger og situasjonsplan/kart over lokalitetene og området
  • driftsbudsjett med noter
  • finansieringsplan

Alle vedlegg til søknaden skal være i pdf-format, med unntak av budsjettet som skal være i Excel-format.

Informasjon om tilskudd til nye folkehøyskoler 

Søknaden må tilfredsstille folkehøyskolens formål om å fremme allmenndanning og folkeopplysning.

Søknaden blir sendt til Utdanningsdirektoratet. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det er Kunnskapsdepartementet som godkjenner nye folkehøyskoler.
En eventuell godkjenning av ny folkehøyskole forutsetter at det blir avsatt ekstra midler i statsbudsjettet.

Hjemmel for opprettelse av folkehøyskole finnes i §§ 1 og 2 i lov 6. desember nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Etter lovendring i 2018, gjelder folkehøyskoleloven også for Svalbard.

En folkehøyskole skal ha fast tilholdssted med internat, undervisningsrom for elevene og øvrige skoleanlegg i tilknytning til hverandre.

Folkehøgskolerådet er høringsinstans.