Prosedyre ved søknad om opprettelse av folkehøyskole

Hjemmel for opprettelse av folkehøyskole finnes i §§ 1 og 2 i lov 6. desember nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven).

En folkehøyskole skal ha fast tilholdssted med internat, undervisningsrom for elevene og øvrige skoleanlegg i tilknytning til hverandre.

Søknad disponeres i forhold til §§ 1 og 2 og de forutsetninger som er nevnt i dette pkt. Søknaden sendes til Utdanningsdirektoratet.

I brev fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet datert 01.02.07 heter det:
«Når det gjelder godkjenning av nye folkehøyskoler, § 2 i folkehøyskoleloven, er det heretter departementet som godkjenner nye folkehøyskoler. Det er Utdanningsdirektoratet som foretar en forberedende søknadsbehandling og etter dette avgir en innstilling til departementet.»

Søknaden må opplyse om eierforhold og navn på skolen, og bygge på en dokumentasjon som definerer skolens verdigrunnlag og mål, jf. § 11 første ledd i forskrift 17. desember 2002 nr. 1711 til lov om folkehøyskoler.

Mal for søknad

  • Bakgrunnsopplysninger
  • Eierstruktur, organisering og driftmodell
  • Verdigrunnlag og mål
  • Skoleplaner som presenterer det pedagogiske opplegget og undervisningsplaner
  • Tegninger av bygg og anlegg, byggebeskrivelse og kostnadsoverslag
  • Finansierings- og framdriftsplan
  • Driftsbudsjett for de første tre årene

Folkehøgskolerådet og Fylkesmannen i det fylket skolen er tenkt plassert, er høringsinstanser i behandlingen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april for eventuell oppstart høsten neste kalenderår.
Eventuell godkjenning for tilskuddet er betinget av Stortingets budsjettbehandling.

Søknaden sendes til Utdanningsdirektoratet på e-post: post@udir.no. Sett "Folkehøyskole" i emnefeltet.

Etter lovendring i 2018, gjelder folkehøyskoleloven også for Svalbard.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!