Tilskudd med direkte tildeling

Her finner du en rekke ulike tilskudd som blir direkte tildelt, uten søknad. Forutsetningene for tildeling fremgår under hvert enkelt tilskudd. Listen er alfabetisk sortert.

Andøya Space Education (ASE) er eit nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivå innanfor romrelatert opplæring. Senteret er samlokalisert med Andøya Space.

Målet med ordninga er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø som på ein særskilt måte bidrar til å nå dei måla som departementet har satt for grunnopplæringa i vedtatt statsbudsjett:

 • Alle elevar skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø.
 • Barn og unge som har behov for det, skal få hjelp tidleg slik at alle får utvikla potensialet sitt.
 • Dei ansatte i kunnskapssektoren skal ha høg kompetanse.
 • Alle skal lukkast i opplæring og utdanning.

Målgruppa er elevar og lærarar i grunnskole og vidaregåande opplæring, samt andre aktørar som arbeider med grunnopplæringa.

Før du mottar tilskot

Innan 1. desember året før tilskotsåret skal du sende inn ein årleg plan til Utdanningsdirektoratet. Planen skal angi hovudprioriteringane for bruken av tilskotet og korleis desse er i tråd med målsettingane for grunnopplæringa.

Slik blir tilskotet berekna

Tilskotet blir fastsett i samsvar med Stortingets løyving på kapittel 225, post 75. Mottakarar av grunntilskot er namngitt statsbudsjettet.

Rapportering

Innan 1. mars skal du sende følgjande til Utdanningsdirektoratet:

 • rapport over talet på lærarar, elevar og studentar frå grunnskolar, vidaregåande skoler og høgare utdanningsinstitusjonar som har deltatt i dei ulike aktivitetane ved ASE føregåande år

Innan 1. juni skal du sende følgjande til Utdanningsdirektoratet:

 • årsrekneskap, årsberetning og revisjonsberetning for føregåande år
  • Statstilskotet skal komme frem på eiga line i resultatrekneskapen eller i note. Statsautorisert/registrert revisor skal attestere årsrekneskapen.
 • årsrapport om verksemda sine aktivitetar føregåande år.

Alle rapportar skal sendast til post@udir.no

Norge og Frankrike har inngått en bilateral avtale om utdanningssamarbeid. Norge gir et årlig tilskudd til drift av Den franske skolen i Oslo. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Frankrike legger til rette for opplæring av 12 nye norske lærlinger hvert år innenfor fagområdene hotell- og næringsmiddelfag (Bac Pro Cuisine) og naturbruk (Bac Pro Aquaculture). Lærlingene følger det franske fagopplæringssystemet i to år.

Rapportering

Alle krav til rapportering må oppfylles før skolen mottar tilskudd. Det innebærer at Utdanningsdirektoratet får tilsendt

 • revisorattestert utskrift som viser at statstilskuddet er inntektsført i skolens resultatregnskap
 • oversikt over totalt antall elever for inneværende år, attestert av rektor – oversikten skal vise antall elever på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.
 • liste over antall praktikantplasser og antall lærlingeplasser

Dette sendes til post@udir.no

Dersom forutsetningen for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd.

Tilskuddet skal stimulere Engerdal kommune til å opprettholde et leirskoletilbud ved Fjellheimen leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller med lærevansker.

Forvaltningsansvaret for ordningen er delegert til Statsforvalteren i Innlandet. Ordningen forvaltes i henhold til virksomhetens interne instruks for virksomhets- og økonomistyring.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Statsforvalteren i Innlandet.

Før utbetaling

 • Leirskolen skal innen oktober året før budsjettåret sende inn budsjettforslag til Statsforvalteren i Innlandet. Budsjettet skal omtale bruken av tilskuddet.
 • Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

Rapportering

Leirskolen skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet:

 • innen 10. januar: oversikt som viser antall elever/ledsagere foregående regnskapsår og elevenes/ledsagernes hjemkommune
  • det skal spesifiseres antall som har hatt opphold på leirskolen og på antall påmeldte som har deltatt
 • innen 30. juni: årsrapport og årsregnskap for foregående budsjettår
  • antall elever/ledsagere spesifiseres i egen note til regnskapet

Revisor skal attestere årsregnskap for foregående budsjettår.

Slik beregnes tilskuddet

Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget, og skal benyttes til drift av Fjellheimen leirskole.

Tilskuddet blir gitt som en kombinasjon av grunntilskudd og tilskudd pr. deltaker begrenset oppad til 900 deltagere pr. år. Utgifter som kan dekkes av tilskuddet er lærerlønn, lønn til annet personale, utgifter til drift av bygninger og skole, inklusive kapitalkostnader.

Resultatkravet er på minst 900 besøkende elever og ledsagere pr. år.

Der skolen ikke oppfyller resultatkravet foretas et trekk i tilskuddet som utbetales i mars påfølgende budsjettår.

Trekket blir beregnet på følgende måte:
Fratrekk =B/1000*M
B = Bevilgning
M = Manglende deltakerantall i forhold til resultatkrav (dvs. 900 – faktisk antall deltakere)

Grunntilskotet blir gjeve til hovudorganisasjonane FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede, som forvaltar tilskotet på vegner av sine medlemsorganisasjonar.

Grunntilskotet blir innvilga av Stortinget i statsbudsjettet, som ei direkte tildelt løyving til desse hovudorganisasjonane sitt arbeid.

Tilskotet skal nyttast til å utvikle og synleggjere kunnskap på det spesialpedagogiske området og/eller til inkludering i undervisninga av barn, unge og vaksne med særskilte opplæringsbehov.

Tilskotet blir gjeve til desse hovudorganisasjonane:

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Unge funksjonshemmede

Mål for ordninga

Formålet med ordninga er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for hovudorganisasjonane sitt arbeid for betre integrert og tilrettelagt opplæring av funksjonshemma barn, unge og vaksne i barnehage og grunnopplæring.

Tilskotet skal nyttast til aktivitetar/tiltak eller utdanningsnettverk som bidrar til å utvikle og synleggjere kunnskap på det spesialpedagogiske området. Tilskotet kan óg nyttast til integrering av målgruppa i undervisninga og læringsmiljøet. Men tilskotet kan ikkje nyttast til tilpassing av bygg og anlegg i barnehagar og skular.

Tiltaka skal i hovudsak vere knytta til Statped sine fagområder innan hørsel, språk og tale, erverva hjerneskade, syn, kombinerte syns- og hørselstap, og samansette lærevanskar. Det er eit mål at ordninga skal medverke til at funksjonshemma barn, unge og vaksne får ei opplæring som pedagogisk er betre tilpassa deira særskilte behov i barnehage og grunnopplæring.

Interesseorganisasjonar for funksjonshemma som har tiltak i samsvar med tilskotsordninga sitt formål, kan vende seg til den av hovudorganisasjonane som dei er medlemmer i, og søkje hovudorganisasjonen om støtte til gjennomføring av tiltaket. Det er hovudorganisasjonane FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede som, i samråd med sine medlemsorganisasjonar, prioriterer tiltak for gjennomføring det enkelte år.

Tilskotstildeling

Løyvinga i ordninga blir fordelt på hovudorganisasjonane etter denne fordelingsnøkkelen:

 • 30 prosent til FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • 30 prosent til SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • 40 prosent til Unge funksjonshemmede

Slik er grunntilskotløyvinga frå kap. 225 post 75 fordelt mellom hovudorganisasjonane i 2022:

 • FFO: kr 421.200
 • SAFO: kr 421.200
 • Unge funksjonshemmede: kr 561.600

Hovudorganisasjonene FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede skal årleg sende inn nødvendige opplysningar for komande år til Utdanningsdirektoratet via post@udir.no.

Innan 1. desember før tildelingsåret skal dei sende inn desse opplysningane:

 • kontaktinformasjon
 • oppdatert informasjon om dagleg leiar, styreleiar og andre ansvarlege nøkkelpersonar
 • oversyn over hovudorganisasjonen sine medlemsorganisasjonar
 • planar for gjennomføring av tiltak i samsvar med målsettingane i tilskotsordninga. Planane skal omfatte budsjett og skildring av planlagde tiltak.
 • årsplan og årsbudsjett for hovudorganisasjonen si samla verksemd

Rapportering

Innan 1. juli i året etter tildelingsåret skal organisasjonen sende til post@udir.no:

 • rapport med rekneskap og skildring av gjennomførte tiltak, som viser korleis dei tildelte tilskotsmidlane er forvalta.
 • årsrekneskap og årsrapport for hovudorganisasjonen si samla verksemd i tildelingsåret.

Rekneskapane må attesterast av statsautorisert revisor.

Kven kan få tilskott?

 • Snåsa kommune
 • Målselv kommune

Sameskolane i Snåsa og Målselv skal gje samiske elevar opplæring etter Kunnskapsløftet - Samisk. Skolane er kommunale grunnskolar som får tilskott frå staten til drift av skole, internat, fjernundervisning og språksamlingar. Skolane har heile landet som opptaksområde.

Tilskottet skal føre til at samisk identitet, språk og kultur skal blir oppretthalde og vidareutvikla.

Tilskottet blir løyvd på eigen post på statsbudsjettet. Størrelsen på tilskottet blir fastsett etter vedtak i Stortinget.

Lov og regelverk

Før skolen tek imot tilskott

Skolen skal sende inn budsjettforslag for drift av skole, internat, fjernundervisning og språksamlingar innan 30. april året før budsjettåret. Budsjettet skal omtale bruken av tilskottet.

Rapportering

Skolen skal sende inn:

Innan 1. november kvart år

 • oversikt som viser faktisk elevtal pr. 1. oktober gjeldande skoleår, fordelt på skole, internat, fjernundervisning og språksamling

Innan 1. juni, året etter rekneskapsåret

 • årsrekneskap, kor det går fram at statstilskottet er inntektsført i kommunen sitt resultatrekneskap på den enkelte skole
 • årsmelding med rapport om gjennomførte tilsyn og kontrollar ved skolen, og om resultata av desse

Dersom føresetnadane for å få tilskott ikkje er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet halde tilbake tilskott.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av internatet ved Krokeide videregående skole AS, og det sosialmedisinske hjelpeapparatet ved skolen. Tilskuddet blir bevilget på egen post på statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Før tildeling

Skolen skal sende inn budsjettforslag for internatdriften innen 30. april året før budsjettåret. Budsjettet skal omtale bruken av tilskuddet.

Rapportering

Skolen skal rapportere følgende til post@udir.no:

Innen 15. oktober

 • oversikt over beboere ved internatet pr. 1.10

Innen 15. april

 • oversikt over beboere ved internatet pr. 1.4

Innen 1. juni året etter regnskapsåret

 • årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og avdelingsregnskap

Fotnote til årsregnskapet skal vise

 • antall beboere ved internatet pr. 1. oktober og 1. april fordelt på kjønn og alder
 • antall årsverk ved internatet

Statsautorisert/registrert revisor skal attestere skolens årsregnskap.

Dersom forutsetningen for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd.

Dette tilskuddet gis til kunst- og kulturorganisasjoner som er navngitt under kap. 225 post 75 Grunntilskudd i statsbudsjettet.

Overordnede mål

Målet med ordningen er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljøer som på en særskilt måte bidrar til å nå de målene som departementet har satt for grunnopplæringen i vedtatt statsbudsjett.

Departementet har fastsatt følgende overordene mål for grunnopplæringen:

 • Alle elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Barn og unge som har behov for det, skal få hjelp tidlig slik at alle får utviklet potensialet sitt.
 • De ansatte i kunnskapssektoren skal ha høy kompetanse.
 • Alle skal lykkes i opplæring og utdanning.

Målgruppen er elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, samt andre aktører som jobber med grunnopplæringen.

Før du mottar tilskudd

Organisasjonene skal sende en årlig plan til Utdanningsdirektoratet (post@udir.no) innen 1. desember året før tilskuddsåret. Planen skal angi:

 • hovedprioriteringene for bruken av tilskuddet og hvordan disse er i tråd med målsettingene for grunnopplæringen
 • hvordan årets bevilgning er planlagt disponert på henholdsvis tilskudd til driftsstøtte, tilskudd til prosjektstøtte og tilskudd til medlemsorganisasjoner

Slik beregnes tilskuddet

Bevilgning til Kunst- og kulturarbeid i opplæringen skal fordeles med 75,2 prosent til Norsk kulturskoleråd, 7,3 prosent til Fellesrådet for kunstfagene i skolen og 17,5 prosent til Samarbeidsforum for estetiske fag.

Rapportering

Organisasjonene skal sende inn årsrapport og revisorattestert årsregnskap innen 1. juli året etter tildelingsåret.

 • Årsregnskapet skal spesifisere i noter hvordan samlet tilskudd er fordelt på prosjekter og medlemsorganisasjoner. Statstilskuddet fra tilskuddsordningen og eventuelt andre statlige tilskudd skal komme frem på egne linjer i resultatregnskapet eller i note.
 • Årsrapport og eventuelt andre dokumenter skal gi en beskrivelse av årets samlede aktivitet for bruken av statstilskuddet og hvilke resultat som er oppnådd, herunder prosjekter og medlemsorganisasjoner som er finansiert av tilskuddet.

Hvert år står mange ungdommer uten læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Målet med ordningen er å øke fullføringen i fag- og yrkesopplæringen for elever, lærlinger og lærekandidater.

Tilskuddet skal bidra til å forbedre opplæringen fram til læreplass og for å forsterke oppfølgingen av eleven ute i bedrift. Fylkeskommunen skal særlig prioritere å få elever i alternativ vg3 i skole tidlig ut til relevante praksisplasser, med mål om fast læreplass.

Tiltaket skal bidra til å styrke fylkeskommunen i arbeidet med å skaffe flere læreplasser, herunder iverksette lokale initiativ om læreplassgarantier.

Tilskuddet utbetales automatisk, og fylkeskommunene trenger ikke søke. Midlene er fordelt til fylkeskommunene basert på delkostnadsnøkkel for videregående opplæring i inntektssystemet til fylkeskommunene. Aktuelle kostnadsnøkler fremgår av «Grønt hefte» for 2022, som er et beregningsteknisk vedlegg til Statsbudsjettet.

Bruk av tilskuddet

Fylkeskommunen skal bruke midlene til å starte eller videreutvikle lokale utviklingsprosjekter hvor målet er å

 1. etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever hvor det endelige målet er fast læreplas
 2. skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedriftene
 3. sikre elever som ikke får læreplass en god opplæring slik at de kan fullføre med fag- eller svennebrev.
 4. utvikle lokale læreplassgarantier
 5. iverksette tiltak for å motarbeide all diskriminering i rekruttering av lærlinger og lærekandidater.

Fylkeskommunen skal utvikle tilbudet lokalt i samarbeid med partene i arbeidslivet, yrkesopplæringsnemndene og lærer- og elevorganisasjonene. I dette samarbeidet bør partene særlig ha som mål å:

 • bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbud i fylkene
 • arbeide for å lage systemer som sikrer tidligere formidling av søkere til læreplass
 • sikre mangfold i rekruttering av lærlinger og lærekandidater

Tilskudd

Tilskuddet utbetales i mai 2022. Rammen for tilskuddsordningen var på 370 millioner kroner i 2022.

Rapportering

Fylkeskommunen skal rapportere på bruken av tilskudd til Utdanningsdirektoratet.

Rapporteringsfrist og rapporteringsskjema kommer senere, og vil bli publisert her.

Rapporteringen skal blant annet gi opplysninger om

 • hvordan og på hvilke tiltak fylkeskommunen har brukt midlene
 • fylkeskommunens vurdering av utviklingen for målgruppen

Utdanningsdirektoratet vil gi Kunnskapsdepartementet en overordnet vurdering av de ulike tiltakene som fylkeskommunene har iverksatt.

Tilskuddsordningen skal å bidra til at det gis grunnskoleopplæring og opplæring på vg1, vg2 og vg3 til norske elever ved den norske seksjonen i skolen, i de fagene seksjonen tilbyr. Tilskudd utbetales i samsvar med Stortingets bevilgning.

Alle krav til rapportering må oppfylles før tilskuddet kan bli utbetalt. Det innebærer at Utdanningsdirektoratet (post@udir.no) får tilsendt

 • elevtall for videregående per 1. april og 1. oktober og elevtall for grunnskolen per 1. oktober, jf. vedlagte skjema, med frist 10. april /10. oktober
  Skjema for rapportering på elevtall, Lycee International
 • rapport om opplæringens innhold innen 1. juni
 • årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes 1. juni året etter regnskapsåret (statstilskuddet skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note)

Elevtall og årsregnskapet skal være attestert av statsautorisert/registrert revisor.

Gymnas nr. 1 i Murmansk (Murmanskskolen) gir tilbud om et tilpasset studieforberedende vg3 til norske elever. 

Troms og Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for opplæringen ved Murmanskskolen, og tilskuddet skal bidra til å opprettholde driften. Tilskuddet skal også benyttes til å dekke deler av de forpliktelser som Troms og Finnmark fylkeskommune har, iht. den enhver tid gjeldende avtale om samarbeid mellom fylkeskommunen og Utdanningsministeriet i Murmansk fylke.

Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal gjøre ordningen kjent for alle landets fylkeskommuner gjennom:

 • årlige brev der det redegjøres for ordningen, søknadsprosedyrer, relevante adresser mv.
 • fylkeskommunens informasjonsmaterial om videregående tilbud, eller gjøre den kjent for elever og de videregående skolene på annen måte.

Studiekompetanse

Inntakskrav for norske elever er fullført vg2 og kompetanse i russisk tilsvarende minst C-språksnivå. Elevene får norsk vitnemål ved fullført og bestått opplæring, med tilhørende generell studiekompetanse.

Før utbetaling av tilskudd

For å belyse måloppnåelsen for ordningen skal Troms og Finnmark fylkeskommune innhente en elevoversikt over de norske elevene som tar vg3, inkludert antall elever som har fått vitnemål/kompetansebevis for fullført vg3 inneværende år.

Elevlisten skal vise

 • elevenes navn, fødselsdato, adresse og nasjonalitet
 •  om eleven har fått vitnemål/kompetansebevis

Elevlisten skal attesteres av rektor eller annen bemyndiget person. Denne dokumentasjonen skal oppbevares hos fylkeskommunen.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

Rapporteringskrav for fylkeskommunen

Troms og Finnmark fylkeskommune skal innen 30. juni påfølgende år sende følgende dokumentasjon til Utdanningsdirektoratet på post@udir.no.

 • Rapport som viser antall norske elever ved Murmanskskolen siste skoleår, antall elever som fikk vitnemål/kompetansebevis og elevenes hjemfylke.
 • En generell omtale av opplæringen siste skoleår med en vurdering av hvordan formålet med opplæringstilbudet og med det statlige tilskuddet er oppfylt. Utsiktene for videre drift skal også vurderes.
 • En regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er anvendt.

Tilskuddet er et årlig forvaltningstilskudd til Olympiatoppen. Olympiatoppen skal benytte tilskuddet i sitt arbeid med kvalitetssikring av toppidrettsdelen ved skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav d), og til oppfølging av skoler som allerede er kvalitetssikret av Olympiatoppen. Arbeidet med kvalitetssikring skal kun omfatte toppidrettsdelen ved skolen.

Tilskuddet blir gitt med et årlig beløp, fastsatt i statsbudsjettet. Utdanningsdirektoratet foretar to utbetalinger pr. år, hhv. i januar og juli.

Rapportering

Olympiatoppen skal innen 31. desember hvert år sende følgende til Utdanningsdirektoratet (post@udir.no):

 1. Oversikt over nye søknader om kvalitetssikring av toppidrettsdelen til skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d). Oversikten skal inneholde
  • skolens navn, dato for søknad, dato for ferdig behandlet søknad samt oversikt over ikke ferdig behandlede søknader
  • resultatet av søknadsbehandlingen med begrunnelse for avgjørelsen
  • kopi av tilsagnsbrev/avslagsbrev
 2. Bekreftelse fra revisor som viser at
  • statstilskuddet er inntektsført i Olympiatoppens regnskap
  • ilskuddet er benyttet etter forutsetningene
 3. Olympiatoppens saklige og objektive kvalitetskriterier, og hvordan disse benyttes i arbeid med søknadsbehandling og kvalitetssikring av toppidrettsdelen ved skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d). Det samme gjelder også for arbeid knyttet til oppfølging av skoler som allerede er kvalitetssikret av Olympiatoppen.

Tilskuddsordningen skal bidra til at beboere ved rusinstitusjonene til Stiftelsen Fossum-kollektivet i Viken og Innlandet og beboerne ved Tyrilistiftelsen i Innlandet får et helhetlig og individuelt tilrettelagt skole- og opplæringsforberedende tilbud.

Dette tilbudet kommer i tillegg til behandlingstilbudet. Målet er at beboerne skal bli best mulig i stand til å gå inn i og fullføre et ordinært opplæringstilbud i skole eller arbeidsliv.

Innlandet fylkeskommune organiserer opplæringstilbudet ved Tyrilistiftelsen.

Tilskuddet skal bidra til å dekke den skolefaglige aktiviteten og alle utgifter i forbindelse med denne, utover det ansvaret som ligger til fylkeskommunen.

Før utbetaling av tilskudd

Organisasjonene skal sende driftsbudsjett for neste år innen 30. april.

Rapportering

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.
Stiftelsen Fossum-kollektivet skal sende inn:

 • årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Tyrilistiftelsen:

 • Innlandet fylkeskommune skal sende inn årsberetning og årsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

All informasjon skal sendes til post@udir.no.

Grunntilskudd blir innvilget til navngitte private og frivillige organisasjoner som Stortinget bevilger øremerkede tilskudd til i statsbudsjettet for det enkelte år.

Overordnede mål

Formålet med tilskuddsordningen er å gi støtte til private og frivillige organisasjoner som er særlig høyt prioritert, eller som på en særskilt måte bidrar til å nå de overordnede målene for grunnopplæringen.

Overordnede mål for grunnopplæringen for 2022:

 • Alle elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet potensialet sitt.
 • De ansatte i kunnskapssektoren skal ha høy kompetanse.
 • Alle skal lykkes i opplæringen og utdanningen.

Tildeling for 2022

Organisasjonene som i Kunnskapsdepartementets årlige budsjettproposisjon er foreslått for tildeling av grunntilskudd, skal sende inn nødvendige opplysninger om virksomheten for kommende år til Utdanningsdirektoratet via post@udir.no.

Innen 1. desember før tildelingsåret skal du sende inn disse opplysningene om organisasjonen:

 • kontaktinformasjon
 • oppdatert informasjon om daglig leder, styreleder og andre ansvarlige nøkkelpersoner
 • siste årsrapport og revisorattesterte årsregnskap med noter, hvis dette ikke er sendt inn tidligere
 • årsplaner og årsbudsjett for tildelingsåret, for organisasjonens virksomhet og aktiviteter og tiltak rettet mot grunnskoler og videregående opplæring

Hvis grunntilskuddet gjelder et særskilt tiltak i organisasjonens drift, skal du i tillegg sende inn plan og budsjett for tiltaket i tildelingsåret.

Rapportering

Innen 1. juli i året etter tildelingsåret skal du sende til post@udir.no:

 • beskrivelse av organisasjonens aktiviteter og tiltak rettet mot grunnopplæringen i tildelingsåret
 • oversikt over antall elever og lærere i grunnskoler og videregående opplæring som har blitt berørt av organisasjonens aktiviteter og tiltak for grunnopplæringen
 • årsregnskap attestert av statsautorisert revisor, hvor tilskuddet er spesifisert i en egen linje i resultatregnskapet eller i note til årsregnskapet
 • årsrapport for organisasjonens samlede virksomhet i tildelingsåret
 • enhetsregnskap pr. 31.12. og beskrivende rapport for gjennomføringen i året hvis grunntilskuddet gjelder et særskilt tiltak i organisasjonens drift

Organisasjoner som har avvikende regnskapsår, har rapporteringsfrist innen 4 måneder etter at årsregnskapet er avsluttet.

Statsautorisert revisor skal attestere årsregnskapet. Revisjonsmeldingen må inneholde opplysning om økonomisk nettoresultat i revidert årsregnskap.

Organisasjoner som får tilskudd

Disse navngitte organisasjonene tildelt øremerket grunntilskudd fra statsbudsjettets kap. 225 post 75:

Tildelinger
OrganisasjonGrunntilskudd 2021Grunntilskudd 2022
Elevorganisasjonen 2 905 000 3 105 000
Operasjon Dagsverk 589 000 589 000
FIRST Scandinavia 11 000 000 11 000 000
WorldSkills Norway  3 909 000 3 909 000
Foreningen Norden  1 152 000 1 300 000
Norsk Håndverksinstitutt  6 211 000 6 211 000
 Forandringsfabrikken  3 528 000 3 528 000
Blå Kors - Snakk om mobbing  3 028 000 3 028 000
Teknisk Senter, Flekkefjord  829 000 829 000
Ungt Entreprenørskap  529 000 529 000
Blikk AS  229 000 300 000
Barnevakten - Nettvettprogram til innføring av fagfornyelsen 2020  250 000 ---
Skeiv ungdom --- 1 500 000
Faktisk.no - skoleprosjektet TENK  5 000 000 5 000 000
FRI - Rosa kompetanse skole  2 000 000 2 000 000
Sex og Politikk  500 000 600 000
Landslaget for norskundervisning  500 000 600 000
Geitmyra matkultursenter for barn --- 500 000
Foreningen !les --- 4 400 000
Stiftinga Magasinett --- 1 100 000
Leser søker bok --- 300 000
Dysleksi Norge --- 200 000
 Sum  42 159 000 50 528 000

Den internasjonale bevegelsen United World Colleges (UWC) jobber for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning. De har 18 skoler rundt om i verden. Røde Kors Nordisk United World College (RKNUWC) i Fjaler i Sogn og Fjordane er en av dem. Skolen har ca. 200 elever fra hele verden. Elevene tar de to siste årene av videregående ved skolen, og kan ta en International Baccalaureate (IB) eksamen.

RKNUWC får et bidrag til drift av skolen. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Før tildeling

Utdanningsdirektoratet må motta budsjettforslag for skolen innen 30. april året før budsjettåret. Budsjettet skal omtale bruken av tilskuddet.

Rapportering

Skolen skal innen 1. juni hvert år:

 • rapportere hvor mange norske og utenlandske elever skolen har inneværende skoleår, og en oversikt over hvor mange som har oppnådd IB-diplom. Oversikten kan ettersendes så snart sensuren foreligger. Rapporten skal attesteres av rektor eller annen bemyndiget person.
 • sende inn revisorattester årsregnskap. Inntektsført statstilskudd skal gå frem av regnskapet, enten på egen linje eller i egen note.

Budsjettforslag og rapportering sendes til post@udir.no.

Dersom forutsetningen for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskuddet.

Tilskuddsordningen skal bidra til at driften ved

 • Signo grunn- og videregående skole AS
 • Briskeby videregående skole AS

skal opprettholdes på tilnærmet samme nivå som før de ble godkjent som frittstående skoler.

Ordningen skal også bidra til å dekke hjemreisekostnader for elevene ved skolene og drift av internatet ved Signo grunn- og videregående skole.

Tilskuddet blir bevilget på kap. 227 post 78 i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Rapportering

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskuddet utbetales.
Skolen skal innen 1. juni sende årsrapport og revisorattestert årsregnskap i henhold til bestemmelse i § 8-1 i økonomiforskrift til friskolelova. Dokumentene sendes til post@udir.no.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan sette i gang tiltak som bygger opp minoritetsspråklige barnehagebarns begrepsforståelse og ordforråd på norsk.

Tilskudd kan også gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk. Disse barnehagene kan kontakte sin egen kommune for å undersøke muligheten for å få tilskudd.

Kommunene som mottar tilskudd, plikter å informere private barnehageeiere om tilskuddsordningen. Kommunen disponerer og eventuelt fordeler tilskuddet for å oppnå best mulig styrking av den norskspråklige utviklingen for de minoritetsspråklige barna i barnehagene i kommunen.

Registrering i BASIL

Kommunen mottar tilskudd basert på antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager. Tallene hentes fra årsmelding for barnehager per 15.12 året før tilskuddsåret (BASIL).

Minoritetsspråklige barn er her definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Begge foreldrene må også ha et annet morsmål enn disse språkene.

Kriterier for å få tilskudd

Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å være berettiget tilskudd:

 • Kriterium 1 er at andel minoritetsspråklige barn i barnehage må være minst 10 prosent.
 • Kriterium 2 er at antall minoritetsspråklige barn i barnehage må være 50 eller mer.

Minoritetsspråklige barn både i kommunale og private barnehager inngår i andel- og antallsberegningene. Kommunene som oppfyller begge kriteriene har rett på tilskudd.
Beregning av tilskudd

Udir beregner tilskudd basert på rapporteringen i BASIL.

Sats pr. barn beregnes slik:

 • Gjeldende bevilgning delt på antall tilskuddsberettigede barn.

Tilskudd pr. kommune:

 • Sats per barn ganges med antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager i kommunen pr. 15.12 i året før tilskuddsåret.

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til at voksne døvblinde og døve med tilleggsfunksjonshemminger får opplæring. Det forutsettes at de bor ved Stiftelsen Signo og oppfyller vilkårene for opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kap. 4A.

Tilskuddet skal bidra til å dekke ekstra utgifter Sandefjord kommune har som vertskommune, inkludert utgifter til sakkyndige vurderinger.

Tilskuddet blir bevilget på kap. 227 post 63 i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt etter vedtak i Stortinget.

Rapportering

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskuddet utbetales.

Innen 15. mars skal Utdanningsdirektoratet (post@udir.no) motta:

 • årsregnskap
 • årsrapport

 Statstilskuddet skal komme frem på egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Årsrapporten skal angi hvor mange voksne som har fått opplæring fordelt etter de ulike bestemmelsene i kap. 4A i opplæringsloven. Rapporten skal også vise de totale utgiftene som kommunen har hatt i forbindelse med opplæringen, og hvordan disse fordeler seg på følgende kostnadstyper:

 • opplæring
 • sakkyndige vurderinger
 • utstyr
 • egen administrasjon
 • evt. annet

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!