Vg3 viklerfaget (VIK03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål  

 • risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdragene i viklerfaget i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem, og begrunne valgene som er gjort
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og selvstendig og sammen med andre i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • vurdere forventet tidsforbruk og kostnad før arbeid igangsettes, og vurdere miljømessige forhold og lønnsomhet til reparasjonen
 • demontere og montere elektriske maskiner, bytte komponenter og gjøre rede for maskinens merkedata, oppbygning, virkemåte og bruksområde
 • inspisere ved hjelp av ulike sanser på elektrisk maskin og vurdere maskinens tilstand
 • utføre diagnose og mekanisk reparasjon og modifikasjon på elektriske maskiner og tilhørende utstyr og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • bygge, vedlikeholde og reparere magnetiske materialer og gjøre rede for jern- og kobbertap i maskin
 • gjennomføre ulike former for impregnering, lakkering og tørking av elektriske maskiner og gjøre rede for herdetid og -temperatur
 • vikle og anvende riktig tråd, isolasjon og termineringsutstyr og gjøre rede for elektriske, mekaniske og termiske egenskaper til tråd og isolasjon
 • montere og teste viklinger i elektriske maskiner, utarbeide teknisk dokumentasjon og forklare prinsipper for klassifisering av maskiner
 • arbeide på elektriske maskiner ved hjelp av egnet verktøy og verktøymaskiner og gjøre rede for vedlikehold av verktøy og sikkerhetsrutiner ved bruk av verktøymaskiner
 • teste, feilsøke og bytte sensorer og varmeelement i elektriske maskiner og gjøre rede for hva som er hensikten med sensor og varmeelement, og hvordan de fungerer
 • feilsøke systematisk og reparere elektriske maskiner med tilhørende utstyr og vurdere måleresultater med beregnede verdier
 • omvikle og teste elektriske maskiner og gjøre rede for oppstarts- og testrutiner
 • kontrollere og vedlikeholde kapsling på elektriske maskiner med ulike beskyttelsesgrader og gjøre rede for arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • måle tilført og avgitt effekt på elektriske maskiner med tilhørende utstyr, beregne maskinens virkningsgrad og vurdere effektivitetsnivå
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte etiske dilemmaer ved valg av materialer og komponenter og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljømessig og økonomisk riktig måte, drøfte produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • dokumentere eget arbeid, vurdere arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere rundt mulige endringer

Underveisvurdering