Vg3 viklerfaget (VIK03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål  

 • risikovurdere,
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeidsoppdragene i viklerfaget i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem, og begrunne valgene som er gjort
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og selvstendig og sammen med andre i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • vurdere
  forventet tidsforbruk og kostnad før arbeid igangsettes, og
  vurdere
  miljømessige forhold og lønnsomhet til reparasjonen
 • demontere og montere elektriske maskiner, bytte komponenter og
  gjøre rede for
  maskinens merkedata, oppbygning, virkemåte og bruksområde
 • inspisere ved hjelp av ulike sanser på elektrisk maskin og
  vurdere
  maskinens tilstand
 • utføre diagnose og mekanisk reparasjon og modifikasjon på elektriske maskiner og tilhørende utstyr og
  vurdere
  kvaliteten på eget arbeid
 • bygge, vedlikeholde og reparere magnetiske materialer og
  gjøre rede for
  jern- og kobbertap i maskin
 • gjennomføre
  ulike former for impregnering, lakkering og tørking av elektriske maskiner og
  gjøre rede for
  herdetid og -temperatur
 • vikle og
  anvende
  riktig tråd, isolasjon og termineringsutstyr og
  gjøre rede for
  elektriske, mekaniske og termiske egenskaper til tråd og isolasjon
 • montere og teste viklinger i elektriske maskiner, utarbeide teknisk dokumentasjon og forklare prinsipper for klassifisering av maskiner
 • arbeide på elektriske maskiner ved hjelp av egnet verktøy og verktøymaskiner og
  gjøre rede for
  vedlikehold av verktøy og sikkerhetsrutiner ved bruk av verktøymaskiner
 • teste, feilsøke og bytte sensorer og varmeelement i elektriske maskiner og
  gjøre rede for
  hva som er hensikten med sensor og varmeelement, og hvordan de fungerer
 • feilsøke systematisk og reparere elektriske maskiner med tilhørende utstyr og
  vurdere
  måleresultater med beregnede verdier
 • omvikle og teste elektriske maskiner og
  gjøre rede for
  oppstarts- og testrutiner
 • kontrollere og vedlikeholde kapsling på elektriske maskiner med ulike beskyttelsesgrader og
  gjøre rede for
  arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • måle tilført og avgitt effekt på elektriske maskiner med tilhørende utstyr, beregne maskinens virkningsgrad og
  vurdere
  effektivitetsnivå
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av materialer og komponenter og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljømessig og økonomisk riktig måte,
  drøfte
  produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • dokumentere
  eget arbeid,
  vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og
  reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering