Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • beskrive eigne styrker, eigenskapar og interesser og kunne sjå dette i samanheng med utdannings- og yrkesønske og livsmeistring
  • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
  • utforske utdanningsmoglegheiter på varierte måtar, og gjere greie for ulike utdanningsvegar og kva yrkesområde dei kan føre til
  • tileigne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforsking og reflektere over korleis berekraftsmål, konjunkturar og teknologi påverkar arbeidsmarknad, yrke og arbeidsmåtar
  • diskutere konsekvensar av utanforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
  • gjere greie for kva og kven som kan påverke karriereval og kva dette har å seie for eigne val
  • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiv i eit karriereval
  • sjå moglegheiter og omsette eigne idear til handling og val, og reflektere saman med andre over konsekvensar av karriereval
  • utvikle og bruke meistringsstrategiar for å handtere overgangar og utfordringar relaterte til utdanning og karriere
  • tolke stillingsannonsar, skrive CV og jobbsøknad og tileigne seg kunnskap om korleis ein gjer eit godt jobbintervju

Undervegsvurdering