Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
  • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
  • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
  • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
  • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
  • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
  • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
  • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
  • utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
  • tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Underveisvurdering