Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • beskrive
  egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
 • samle, analysere
  og bruke
  informasjon om utdanning og arbeid
 • utforske
  utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for
  ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere
  over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå
  økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
 • gjøre rede for
  hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
 • utforske
  og drøfte
  kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere
  sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
 • utvikle
  og bruke
  mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
 • tolke
  stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Underveisvurdering