Kompetansemål og vurderingUtdanningsvalg (UTV01‑03)

Ikke gyldig for 10. trinn før 1.8.2021

Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021. Frem til 1.8.2021 er det forrige versjon av læreplanen som gjelder.

Sammenhenger

Forklaring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samle,
  analysere
  og
  bruke
  informasjon om utdanning og arbeid
 • beskrive
  egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
 • utforske
  utdanningsmuligheter på varierte måter, og
  gjøre rede for
  ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og
  reflektere
  over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og
  forstå
  økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
 • gjøre rede for
  hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
 • utforske
  og
  drøfte
  kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og
  reflektere
  sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
 • utvikle
  og
  bruke
  mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
 • tolke
  stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i utdanningsvalg når de reflekterer over egen utvikling og karrierelæring, og viser dømmekraft i drøfting av etiske dilemmaer. Elevene viser også kompetanse i utdanningsvalg ved å gjøre rede for muligheter i utdanning og arbeid og bruker kunnskapen til å drøfte egne planer for videre karriere. Elevene utvikler kompetanse i utdanningsvalg når de i økende grad bruker ulike strategier og fagbegreper for å uttrykke fagkompetansen sin, individuelt og i samhandling med andre. Læreren skal legge til rette for undervisningsforløp som åpner for læring der elevens kompetanse kan komme til syne på ulike måter. Gjennom et variert sett av læringssituasjoner og gjennom dialog med lærer, skal den enkelte elev bli bevisst på egen mestring. Elevene skal få læringsfremmende tilbakemeldinger som motiverer og veileder dem til å arbeide videre med temaene egen utvikling, utdanningssystem og arbeidsliv.