Tømrarfaget (TMF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • planleggje
  byggprosjekt etter teikningar, beskrivingar, preaksepterte løysingar, standarar og toleransekrav og vurdere
  arbeidet ut frå framdrift, berekraft og lønnsemd og konsekvensar av avvik fra toleransekrava
 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar
 • gjere greie for
  og bruke
  kvalitetssikringssystem, dokumentere
  eige arbeid og handtere avvik
 • måle og utarbeide målsette skisser for å produsere konstruksjonsdelar i samsvar med teikningar, skjema og standardar
 • arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og gjeldande regelverk, varsle avvik og reflektere
  over konsekvensar av ikkje å følgje krava
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, og reflektere
  over konsekvensane av feilhandtering
 • byggje opptil ni meter høgt stillas etter monteringsrettleiing, følgje regelverk for arbeid i høgda og vurdere
  bruk av sikringsutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensane av støy, vibrasjonar, støveksponering og bruk av kjemiske komponentar
 • bruke
  verne- og sikringsutstyr og vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • setje ut, sikre og kontrollere høgder og mål ved bruk av ulikt måleutstyr og gjere greie for
  mellombelse avstivingar under byggjeprosessen
 • utføre mottakskontroll, lagre materiale og festemiddel i samsvar med produktdokumentasjon og lage ein riggplan
 • velje og bruke
  trevirke og byggjevareprodukt og vurdere
  konsekvensane av varmegjennomgang, fukttransport og styrkeeigenskapar
 • byggje og montere veggkonstruksjonar og vurdere
  korleis fukt og temperaturendringar påverkar klimakonstruksjonen
 • byggje og montere takkonstruksjonar og himlingar og vurdere
  korleis krefter påverkar konstruksjonen
 • byggje og montere bjelkelag, etasjeskiljarar og himlingar og vurdere
  korleis laster påverkar konstruksjonen
 • gjere greie for
  prinsippa for brann og lyd og byggje brannhemmande og lyddempande konstruksjonar
 • byggje, montere og kontrollere element og modular av tre og samansette materiale
 • feste trekonstruksjonar mot betong, mur, stål og samansette materiale
 • montere vindauge og dører og tette, isolere og liste etter ei monteringsrettleiing og vurdere
  korleis krefter påvirker bygningsdelen
 • montere ulike typar innvendig og utvendig kledning og listverk og vurdere
  kvaliteten på materiala
 • leggje golv av tre og samansette materiale, montere listverk og vurdere
  korleis fukt i materiala påverkar resultatet
 • vurdere
  overføringa av krefter i arbeidet med å rehabilitere eksisterande konstruksjonar
 • rehabilitere trekonstruksjonar og skifte ut skadde bygningsdelar i eksisterande bygg
 • rehabilitere bygningar og drøfte
  korleis tradisjonelle byggjemetodar tek vare på eigenarten til faget og kulturtradisjonane
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte
  ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • vurdere
  og bruke
  ulike byggtekniske løysingar og gjere greie for
  konsekvensane for inneklima og universell utforming
 • byggje og montere konstruksjonar for brukarar i ulike livssituasjonar og reflektere
  over korleis tilgjengelegheit bidreg til folkehelse i eit livslangt perspektiv
 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Undervegsvurdering