Vg3 tavlemontørfaget (TAV03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • risikovurdere,
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeidsoppdragene i tavlemontørfaget individuelt og i samarbeid med andre i henhold til gjeldende regelverk, bedriftens internkontrollsystem og krav fra systemleverandører, og begrunne valgene som er gjort
 • utføre arbeidet med hensyn til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • bygge og renovere tavleløsninger beregnet for likespennings-, vekselspennings-, lavspennings- og høyspenningsanlegg og
  vurdere
  materialbruk og kvalitet på utført arbeid
 • tolke
  og revidere styrestrøm-, enlinje- og flerlinjeskjemaer og
  gjøre rede for
  hvordan komponenter og utstyr samhandler for å oppnå ønsket funksjon
 • montere mekaniske, elektriske og datatekniske enheter i tavler,
  gjøre rede for
  termiske forhold og lysbueproblematikk og foreslå tiltak for å hindre uønskede hendelser
 • montere vern og styrings- og overvåkingskomponenter i tavler og
  gjøre rede for
  hvordan komponentene fungerer
 • samarbeide
  med faglig ansvarlig i et elektroforetak og
  anvende
  spesialverktøy og påkrevd verneutstyr under arbeidet
 • utføre systematisk feilsøking og feilretting på komponenter, instrumenter, utstyr og kretser i tavleløsninger, velge måleinstrument og digitale verktøy og
  gjøre rede for
  måleinstrumentets målenøyaktighet
 • funksjonsteste og sluttkontrollere tavleløsninger i henhold til norm og kontrolldokumentasjon og
  gjøre rede for
  virkeområdet og formålet til forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet
 • bearbeide, tilpasse og montere skinner i og utenfor tavler og montasjeutstyr i tavler,
  anvende
  spesialverktøy ved bearbeiding og tilpassing og
  gjøre rede for
  ulike kanalskinneløsninger og bruksområder
 • merke tavler, utstyr, komponenter, ledere og isolatorer i henhold til nettsystem og prosjektkrav
 • installere, endeavslutte og terminere ledning og kabel, velge forlegning,
  dokumentere
  valg av ledninger, kabel og vern og
  gjøre rede for
  metaller og materialenes mekaniske og kjemiske egenskaper
 • bygge og renovere tavleløsninger med bruk av verktøy og maskiner på en sikker måte for å oppnå kvalitets- og sikkerhetskrav,
  gjøre rede for
  farer forbundet med bruk av verktøy og maskiner og veilede kunden om sikker bruk av tavleløsningene
 • installere, programmere, konfigurere og funksjonsteste utstyr og komponenter koblet til et elektronisk kommunikasjonsnett,
  vurdere
  om datasikkerhet og personvern er ivaretatt, og
  gjøre rede for
  formålet og virkeområdet til ekomlov og -forskrift
 • utføre arbeid på tavler og utstyr til bruk i ex-områder og
  gjøre rede for
  krav til disse
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av komponenter og utstyr og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en bærekraftig måte og slette sensitiv digital informasjon ved avhending av utstyr og tavle, og
  gjøre rede for
  gjeldende energi- og miljøkrav
 • dokumentere
  eget arbeid,
  vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og
  reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering