Vg3 tavlemontørfaget (TAV03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdragene i tavlemontørfaget individuelt og i samarbeid med andre i henhold til gjeldende regelverk, bedriftens internkontrollsystem og krav fra systemleverandører, og begrunne valgene som er gjort
 • utføre arbeidet med hensyn til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • bygge og renovere tavleløsninger beregnet for likespennings-, vekselspennings-, lavspennings- og høyspenningsanlegg og vurdere materialbruk og kvalitet på utført arbeid
 • tolke og revidere styrestrøm-, enlinje- og flerlinjeskjemaer og gjøre rede for hvordan komponenter og utstyr samhandler for å oppnå ønsket funksjon
 • montere mekaniske, elektriske og datatekniske enheter i tavler, gjøre rede for termiske forhold og lysbueproblematikk og foreslå tiltak for å hindre uønskede hendelser
 • montere vern og styrings- og overvåkingskomponenter i tavler og gjøre rede for hvordan komponentene fungerer
 • samarbeide med faglig ansvarlig i et elektroforetak og anvende spesialverktøy og påkrevd verneutstyr under arbeidet
 • utføre systematisk feilsøking og feilretting på komponenter, instrumenter, utstyr og kretser i tavleløsninger, velge måleinstrument og digitale verktøy og gjøre rede for måleinstrumentets målenøyaktighet
 • funksjonsteste og sluttkontrollere tavleløsninger i henhold til norm og kontrolldokumentasjon og gjøre rede for virkeområdet og formålet til forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet
 • bearbeide, tilpasse og montere skinner i og utenfor tavler og montasjeutstyr i tavler, anvende spesialverktøy ved bearbeiding og tilpassing og gjøre rede for ulike kanalskinneløsninger og bruksområder
 • merke tavler, utstyr, komponenter, ledere og isolatorer i henhold til nettsystem og prosjektkrav
 • installere, endeavslutte og terminere ledning og kabel, velge forlegning, dokumentere valg av ledninger, kabel og vern og gjøre rede for metaller og materialenes mekaniske og kjemiske egenskaper
 • bygge og renovere tavleløsninger med bruk av verktøy og maskiner på en sikker måte for å oppnå kvalitets- og sikkerhetskrav, gjøre rede for farer forbundet med bruk av verktøy og maskiner og veilede kunden om sikker bruk av tavleløsningene
 • installere, programmere, konfigurere og funksjonsteste utstyr og komponenter koblet til et elektronisk kommunikasjonsnett, vurdere om datasikkerhet og personvern er ivaretatt, og gjøre rede for formålet og virkeområdet til ekomlov og -forskrift
 • utføre arbeid på tavler og utstyr til bruk i ex-områder og gjøre rede for krav til disse
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte etiske dilemmaer ved valg av komponenter og utstyr og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en bærekraftig måte og slette sensitiv digital informasjon ved avhending av utstyr og tavle, og gjøre rede for gjeldende energi- og miljøkrav
 • dokumentere eget arbeid, vurdere arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere rundt mulige endringer

Underveisvurdering