Vg3 tannhelsesekretær (TAN03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i tannhelsesekretærfaget 

 • planlegge
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  eget arbeid
 • bruke
  og vedlikeholde digitale og analoge instrumenter og utstyr
 • bruke
  elektroniske pasientjournalsystemer i samsvar med gjeldende lovverk
 • klargjøre behandlingsrommet før og etter pasientbehandling i henhold til faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis
 • bruke
  riktig opptaksteknikk ved dentale røntgenbilder i tråd med strålehygieniske retningslinjer og vurdere
  kvaliteten på røntgenbildene
 • utføre klinikkadministrative oppgaver
 • beregne kostnader, fakturere og ta imot betaling etter pasientbehandling
 • assistere ved ulike tannbehandlinger og informere pasienten om behandlingen
 • utføre enkelt laboratoriearbeid
 • arbeide i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og håndtere materialer og kjemiske stoffer i tråd med forskrift for internkontroll
 • sortere og håndtere avfall og biologisk og kjemisk materiale på en miljøbevisst og forsvarlig måte
 • bruke
  riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger på tannklinikken, og gjøre rede for
  sammenhengen mellom ergonomi og helse
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for
  hvordan partene i arbeidslivet utføre sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering