Vg3 service- og administrasjonsfaget (SOA03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere
  virksomhetens kjerneoppgaver, organisering, strategier og mål
 • planlegge
  og koordinere ulike markedsførings- og profileringsaktiviteter
 • gjøre rede for
  og bruke
  virksomhetens interne og eksterne kommunikasjonskanaler
 • bruke
  virksomhetens systemer og programvare og veilede andre i å bruke
  dem
 • utarbeide dokumenter og informasjonsmateriell i tråd med virksomhetens grafiske profil
 • gjøre rede for
  regelverk som gjelder personvern, og følge virksomhetens rutiner for å samle inn, behandle og lagre informasjon
 • reflektere
  over etiske dilemmaer knyttet til personvern og behov for åpenhet
 • innhente, bearbeide og presentere
  relevant informasjon for beslutningstakere i virksomheten
 • innhente tilbud og handle varer og tjenester etter gjeldende regelverk, rutiner og miljøkrav i virksomheten
 • utføre oppgaver som har med budsjett og økonomi å gjøre, og drøfte
  sammenhenger mellom budsjett, regnskap og økonomiske nøkkeltall
 • gjøre rede for
  og utføre administrative oppgaver knyttet til personalarbeid
 • planlegge
  og gjennomføre
  møter og arrangementer, og vurdere
  hvordan kostnader og miljø- og klimahensyn skal vektlegges i prosessen
 • forstå
  og gjøre rede for
  hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner, og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og brukere
 • tilpasse kommunikasjonen og utøvelsen av servicerollen i ulike arbeidssituasjoner
 • drøfte
  hvordan medbestemmelse organiseres og praktiseres i virksomheten, og presentere
  oppgaver knyttet til organiseringen og praktiseringen av medbestemmelse
 • vurdere
  og foreslå tiltak som kan bedre og effektivisere administrative arbeidsoppgaver i virksomheten
 • gjøre rede for
  og følge lov- og regelverk og interne rutiner i ulike arbeidssituasjoner
 • reflektere
  over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsfellesskap
 • reflektere
  over etiske retningslinjer og verdier i virksomheten og arbeide i tråd med disse
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren
 • gjøre rede for
  ulike område innenfor helse, miljø og sikkerhet og for hvordan tiltak og organisering i virksomheten, og egen medvirkning, påvirker arbeidsmiljøet
 • gjennomføre
  arbeidsoppgaver på en ergonomisk tilpasset måte
 • gjøre rede for
  virksomhetens beredskapsplaner og for egen rolle i konflikt- og nødssituasjoner

Underveisvurdering