Vg3 service- og administrasjonsfaget (SOA03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere
  kjerneoppgåvene, organiseringa, strategiane og måla til verksemda
 • planleggje
  og koordinere ulike marknadsførings- og profileringsaktivitetar
 • gjere greie for
  og bruke
  dei interne og eksterne kommunikasjonskanalane til verksemda
 • bruke
  systema og programvarene til verksemda og rettleie andre i å bruke
  dei
 • utarbeide dokument og informasjonsmateriell i tråd med den grafiske profilen til verksemda
 • gjere greie for
  regelverk som gjeld personvern, og følgje rutinane verksemda har for å samle inn, behandle og lagre informasjon
 • reflektere
  over etiske dilemma knytte til personvern og behov for openheit
 • hente inn, omarbeide og presentere
  relevant informasjon for avgjerdstakarar i verksemda
 • hente inn tilbod og handle varer og tenester etter gjeldande regelverk, rutinar og miljøkrav i verksemda
 • utføre oppgåver som har med budsjett og økonomi å gjere, og drøfte
  samanhengar mellom budsjett, rekneskap og økonomiske nøkkeltal
 • gjere greie for
  og utføre administrative oppgåver knytte til personalarbeid
 • planleggje
  og gjennomføre
  møter og arrangement, og vurdere
  korleis kostnader og miljø- og klimaomsyn skal vektleggast i prosessen
 • forstå
  og gjere greie for
  korleis kulturforskjellar kan påverke ulike arbeidssituasjonar, og ta omsyn til dette i møte med kollegaer, kundar og brukarar
 • tilpasse kommunikasjonen og utøvinga av servicerolla i ulike arbeidssituasjonar
 • drøfte
  korleis medbestemming blir organisert og praktisert i verksemda, og presentere
  oppgåver knytte til organiseringa og praktiseringa av medbestemming
 • vurdere
  og foreslå tiltak som kan betre og effektivisere administrative arbeidsoppgåver i verksemda
 • gjere greie for
  og følgje lov- og regelverk og interne rutinar i ulike arbeidssituasjonar
 • reflektere
  over kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande arbeidsfellesskap
 • reflektere
  over etiske retningslinjer og verdiar i verksemda og arbeide i tråd med desse
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren
 • gjere greie for
  ulike område innanfor helse, miljø og sikkerheit og for korleis tiltak og organisering i verksemda, og eigen medverknad, påverkar arbeidsmiljøet
 • gjennomføre
  arbeidsoppgåver på ein ergonomisk tilpassa måte
 • gjere greie for
  beredskapsplanane i verksemda og for eiga rolle i konflikt- og nødssituasjonar

Undervegsvurdering