Vg3 service- og administrasjonsfaget (SOA03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere kjerneoppgåvene, organiseringa, strategiane og måla til verksemda
 • planleggje og koordinere ulike marknadsførings- og profileringsaktivitetar
 • gjere greie for og bruke dei interne og eksterne kommunikasjonskanalane til verksemda
 • bruke systema og programvarene til verksemda og rettleie andre i å bruke dei
 • utarbeide dokument og informasjonsmateriell i tråd med den grafiske profilen til verksemda
 • gjere greie for regelverk som gjeld personvern, og følgje rutinane verksemda har for å samle inn, behandle og lagre informasjon
 • reflektere over etiske dilemma knytte til personvern og behov for openheit
 • hente inn, omarbeide og presentere relevant informasjon for avgjerdstakarar i verksemda
 • hente inn tilbod og handle varer og tenester etter gjeldande regelverk, rutinar og miljøkrav i verksemda
 • utføre oppgåver som har med budsjett og økonomi å gjere, og drøfte samanhengar mellom budsjett, rekneskap og økonomiske nøkkeltal
 • gjere greie for og utføre administrative oppgåver knytte til personalarbeid
 • planleggje og gjennomføre møter og arrangement, og vurdere korleis kostnader og miljø- og klimaomsyn skal vektleggast i prosessen
 • forstå og gjere greie for korleis kulturforskjellar kan påverke ulike arbeidssituasjonar, og ta omsyn til dette i møte med kollegaer, kundar og brukarar
 • tilpasse kommunikasjonen og utøvinga av servicerolla i ulike arbeidssituasjonar
 • drøfte korleis medbestemming blir organisert og praktisert i verksemda, og presentere oppgåver knytte til organiseringa og praktiseringa av medbestemming
 • vurdere og foreslå tiltak som kan betre og effektivisere administrative arbeidsoppgåver i verksemda
 • gjere greie for og følgje lov- og regelverk og interne rutinar i ulike arbeidssituasjonar
 • reflektere over kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande arbeidsfellesskap
 • reflektere over etiske retningslinjer og verdiar i verksemda og arbeide i tråd med desse
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren
 • gjere greie for ulike område innanfor helse, miljø og sikkerheit og for korleis tiltak og organisering i verksemda, og eigen medverknad, påverkar arbeidsmiljøet
 • gjennomføre arbeidsoppgåver på ein ergonomisk tilpassa måte
 • gjere greie for beredskapsplanane i verksemda og for eiga rolle i konflikt- og nødssituasjonar

Undervegsvurdering