Vg3 slakterfaget (SLF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrotter for videre bearbeiding
 • gjøre rede for
  gjeldende regelverk for transport av levende dyr
 • gjøre rede for
  og ta hensyn til dyrenes naturlige instinkter og vise respekt under driving av levende slaktedyr i tråd med gjeldende regelverk
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og
  gjøre rede for
  konsekvenser av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og
  reflektere
  over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne
 • kontrollere, slipe, vedlikeholde og
  bruke
  kniver og begrunne hvordan dette bidrar til egen helse
 • vedlikeholde og
  dokumentere
  kontroll av bedøvingsutstyr og
  gjøre rede for
  konsekvenser av manglende vedlikehold og dokumentasjon
 • utføre bedøving og avliving med stikking og blodtapping og nødvendig etterkontroll i henhold til gjeldende regelverk og
  gjøre rede for
  konsekvensene av avvik
 • vurdere
  og
  gjennomføre
  tiltak for å hindre spredning av forurenset kjøtt og
  gjøre rede for
  og følge rutiner for håndtering og registrering av særskilt risikomateriale
 • gjøre rede for
  klassifiseringens betydning for økonomi og anvendelse av hele slaktet
 • kontrollere, tilskjære, bearbeide og pakke biprodukter etter spesifikasjoner og
  reflektere
  over den økonomiske betydningen av å utnytte hele slaktet
 • analysere
  og
  tolke
  nøkkeltall og
  drøfte
  faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater
 • praktisere lovpålagt og forsvarlig bruk og oppbevaring av farlige stoffer og
  gjøre rede for
  konsekvenser ved avvik
 • anvende
  emballerings- og lagringsmetoder og
  gjøre rede for
  hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse
 • følge krav og rutiner for merking og sporing og
  gjøre rede for
  konsekvenser ved avvik
 • reflektere
  over hvordan uønskede mikroorganismer kan påvirke slakteskrott og biprodukter og
  gjøre rede for
  tiltak for å styre forekomsten
 • gjøre rede for
  og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten
 • bruke
  verktøy, maskiner, kniver og utstyr på en faglig kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold og
  gjøre rede for
  konsekvensene ved avvik
 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet,
  bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gjøre rede for
  og håndtere avfall i virksomheten og
  reflektere
  over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å
  bruke
  faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger og samarbeidspartnere
 • utvikle
  faglige ferdigheter, arbeide effektivt og
  reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten
 • gjøre rede for
  rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten
 • reflektere
  over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling
 • beskrive
  virksomhetens mål og historie og
  reflektere
  over hvordan dette påvirker daglig drift
 • gjøre rede for
  virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å
  utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering