Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • utvikle og fordype seg i problemstillinger knyttet til språk eller tekst ut fra egne interesser og presentere resultatet av arbeidet ved å bruke ulike uttrykksformer
  • undersøke og presentere noen likheter og forskjeller mellom de samiske språkene når det gjelder språk, skriftlige tekster eller muntlige tradisjoner
  • utforske og gjøre rede for hvordan eventyr, sagn, myter og andre muntlige tradisjoner kommer til syne i ulike nyere tekster
  • utforske og sammenligne språkbruk og retoriske virkemidler i ulike medier og sammenhenger
  • skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper
  • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon og også språkvalg
  • formidle egne opplevelser og tolkninger av tekster kreativt med og uten bruk av digitale verktøy
  • reflektere kritisk over egen rolle i digital kommunikasjon, og hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og følge regler for personvern og opphavsrett
  • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeidet med faget

Underveisvurdering

Standpunktvurdering