Samisk fordypning (SFS02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utvikle og fordype seg i problemstillinger knyttet til språk eller tekst ut fra egne interesser og
  presentere
  resultatet av arbeidet ved å bruke ulike uttrykksformer
 • undersøke og
  presentere
  noen likheter og forskjeller mellom de samiske språkene når det gjelder språk, skriftlige tekster eller muntlige tradisjoner
 • utforske
  og gjøre rede for hvordan eventyr, sagn, myter og andre muntlige tradisjoner kommer til syne i ulike nyere tekster
 • utforske
  og
  sammenligne
  språkbruk og retoriske virkemidler i ulike medier og sammenhenger
 • skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper
 • utforske
  og
  vurdere
  hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon og også språkvalg
 • formidle egne opplevelser og tolkninger av tekster kreativt med og uten bruk av digitale verktøy
 • reflektere
  kritisk over egen rolle i digital kommunikasjon, og hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og følge regler for personvern og opphavsrett
 • dokumentere og
  vurdere
  egen utvikling i arbeidet med faget

Underveisvurdering

Standpunktvurdering