Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 2. daltesen mænngan

  • baakoeh jïh baakoetjïerth jïjtse bïjre jïh lïhkes byjreski bïjre nuhtjedh
  • guvviej, teeksti jïh byjreski bïjre soptsestalledh
  • jïjtse bïjre jïh lïhkes byjreski bïjre soptsestidh
  • goltelidh jïh ovmessie vuekiejgujmie stååkedidh goh vuelie, laavlome, råållah, spïelh jïh saemien soptsesh
  • stååkedidh jïh kreatijvelaakan barkedh gïeletjoejigujmie, baakoetsegkiejgujmie, gïelebiehkiejgujmie jïh jievkehtimmiejgujmie
  • åehpies baakoeh jïh jiehtegh haarjanidh jïh aelhkie raajesh lohkedh jïh tjaeledh

Jaabnan vuarjasjimmie