Ij naan veeljesovveme

Daajroe religijovni jïh jieledevuajnoej bïjre

Goerehtimmie religijovnijste jïh jieledevuajnojste ovmessie vuekiejgujmie

Goerehtimmie eksistensijelle gyhtjelassijste jïh vaestiedassijste

Maehtedh mubpiej perspektijvem vaeltedh

Etihkeles ussjedadteme