Bijjemes bielie
Bijjemes bielien bïjre

Bijjemes bielie – aarvoeh jïh prinsihph maadthööhpehtimmesne lea bielie learoesoejkesjevierhkeste, jïh lea gånkan resolusjovnine vihtiestamme skïereden 1.b. 2017 rïekteles våaroeminie ööhpehtimmielaakesne § 1-5.