Eit inkluderande læringsmiljøOverordna del

Skolen skal utvikle inkluderande fellesskapar som fremjar helse, trivsel og læring for alle.