Vg3 orgelbyggerfaget (ORG03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • beregne tid og pris på egne produkter og tjenester og vurdere sammenhengen mellom materialvalg, produktivitet og lønnsomhet
 • lage skisser for hånd og utarbeide arbeidstegninger av orgeldeler digitalt og bruke disse i eget arbeid
 • lage enkle prinsippskisser av et orgels tekniske oppbygging og reflektere over valg av ulike løsninger
 • vurdere og velge materialer og sammenføyingsteknikker ut fra ønsket form og funksjon og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker resultatet
 • gjøre rede for bruksområder til aktuelle tresorter og metaller som brukes i orgelbygging, og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker en bærekraftig produksjon og miljøavtrykk
 • lage sink-, grad- og tappforbindelser i heltre for hånd og med maskin
 • lage trepiper, belger og deler til mekanikk og orgelhus ut fra ønsket form og funksjon
 • lage delene til en vindlade og utføre restaurering av vindlader
 • utføre grunnleggende sveise og loddeteknikker
 • lage en metallpipe og delta i produksjon og restaurering av metallpiper
 • vurdere, velge og bruke egnet lim og metode til ulike materialer, til både nybygging og restaurering og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker kvalitet og holdbarhet
 • overflatebehandle orgeldeler med tradisjonelle og moderne metoder i samsvar med bruksområder, bevarings- og miljøhensyn
 • delta i å montere orgler og utføre arbeidet uten fare for skader og ulykker på personer, materiell eller ytre miljø og i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • anvende og vedlikeholde håndverktøy, maskiner og utstyr og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet på verkstedet
 • beskrive hovedtrekk ved orgelets tekniske, klanglige og arkitektoniske utvikling fra middelalderen og fram til i dag, og bruke denne kunnskapen til å delta i diskusjoner om orgelprosjekter
 • gjøre rede for funksjonen til mekaniske, pneumatiske, elektriske og digitale systemer i orgler og utføre grunnleggende feilsøking og vedlikehold
 • gjøre rede for grunnlaget for akustikk og mensurering av orgelpiper og reflektere over hvordan det påvirker klangen i orgelpiper
 • gjøre rede for musikkteori og musikkhistorie som er relevant i faget, og bruke denne kunnskapen i eget arbeid og komponere en orgeldisposisjon
 • gjøre rede for intonasjonsmetoder av orgelpiper, delta i intonasjon av orgler og rette på intonasjonsfeil
 • temperere og stemme et orgelregister på gehør
 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger og bruke kildene på en måte som lar seg etterprøve
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering