Vg3 naturforvaltning (NAB03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og beskrive
  sentrale artar, biotiske og abiotiske faktorar og biologiske prosessar i lokale eller globale økosystem
 • drøfte
  korleis synet på og bruken av natur som livsgrunnlag og til rekreasjon har endra seg over tid og i samspel med lokal kultur og identitet
 • gjere greie for
  korleis beiting i utmark påverkar natur og biologisk mangfald, og reflektere
  over korleis rovviltforvaltninga verkar inn på norsk og samisk næringsaktivitet og kultur
 • kartleggje artar, naturtypar eller naturressursar, og planleggje
  og gjennomføre
  eit tiltak som kan medverke til ei ønskt utvikling
 • drøfte
  korleis menneskeleg aktivitet kan påverke lokale eller globale økosystem
 • reflektere
  over korleis artar og område blir forvalta av grunneigarar og offentlege myndigheiter på ulike nivå
 • beskrive
  korleis forvaltningsplanar for artar og område blir utarbeidde og utforske
  korleis dei blir brukte
 • beskrive
  hovudtrekka i offentleg arealplanlegging og drøfte
  korleis ein tek omsyn til ulike brukar- og eigarinteresser
 • gjere greie for
  hovudtrekka i og drøfte
  formålet med nasjonalt regelverk og internasjonale avtalar som gjeld forvaltning av natur
 • presentere
  lokale, regionale eller globale miljøproblem og drøfte
  ulike løysingar
 • drøfte
  korleis berekraftig næringsverksemd, naturvern og friluftsinteresser kan samordnast i eit område, kva etiske dilemma og interessekonfliktar som kan oppstå, og korleis dei kan løysast
 • utforske
  og vurdere
  korleis bruk av natur kan bidra til betre fysisk og psykisk helse
 • gjennomføre
  idémyldringsprosessar for å utvikle
  opplevingsbasert næringsaktivitet og reflektere
  over korleis aktiviteten kan gjennomførast på ein berekraftig måte
 • gjere greie for
  omgrepet sirkulær økonomi og drøfte
  korleis sirkulær-økonomiske omsyn kan bidra til berekraftig naturforvaltning
 • presentere
  ei produksjonsbedrift og utforske
  korleis naturbaserte materiale kan erstatte produkt med stor klimabelastning

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering