Musikk fordypning (MUS08‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk fordypning 1

  • gjenkjenne og sette ord på musikkens elementer i varierte eksempler fra klingende og noterte kilder ved hjelp av musikkteoretisk kunnskap og gehør
  • drøfte og vurdere musikalske virkemidler i ulike musikkeksempler, og reflektere over hvordan bruk av virkemidler henger sammen med følelser, opplevelse og musikalsk funksjon
  • utforske musikalske elementer gjennom varierte tilnærminger til improvisasjon på fordypnings- og bruksinstrumenter, alene og sammen med andre
  • lese notert musikk og notere musikalske elementer ved bruk av gehør
  • arrangere og komponere musikk for eget fordypningsinstrument og ulike besetninger ved å bruke grunnleggende arrangeringsteknikker og ulike former for notasjon
  • presentere og dokumentere egne arrangementer og komposisjoner
  • bruke ulik maskin- og programvare i skapende arbeid og i opptak og lydredigering, og gjøre rede for ressursvennlig bruk av teknologi
  • gi konstruktiv respons på andres kreative uttrykk, i samspill og samskaping, og reflektere over hvordan respekt og toleranse for kunstnerisk ulikhet kan bidra til likeverdig medborgerskap
  • drøfte mangfold i egne og andres skapende uttrykk, og reflektere over hvordan et støttende sosialt miljø kan bidra til å utvikle selvtillit og opplevelse av mestring

Underveisvurdering

Standpunktvurdering