Målar- og overflateteknikkfaget (MOT03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • planleggje
  behandling av flater på nybygg, eksisterande bygningsmasse og historiske bygg, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og
  vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet
 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta produkt, utstyr og mengder og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • gjere greie for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystem, arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og
  reflektere
  over konsekvensar av ikkje å følgje krava
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar
 • velje,
  bruke
  og halde ved like verktøy og maskiner til ulike formål og med omsyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og
  reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og
  reflektere
  over konsekvensane av støveksponering og bruk av kjemikalium
 • kjeldesortere og handtere kjemikalium etter gjeldande regelverk, følgje substitusjonsplikta,
  reflektere
  over konsekvensane av feilhandtering og iverksettje tiltak
 • bruke
  verne- og sikringsutstyr og
  vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • vurdere
  tilstanden til overflatene, byggje opp sjikt ut frå bruksområde og
  vurdere
  korleis det ytre og indre miljøet påverkar sluttresultatet og levetida til overflata
 • drøfte
  og
  reflektere
  over korleis tradisjonelle målemetodar tek vare på eigenarten til faget og kulturtradisjonane
 • vurdere
  eksisterande målingslag og velje målemetode som tek vare på eigenarten til underlaget
 • utbetre underlaget før behandling og
  vurdere
  korleis kvaliteten på underlaget påverkar arbeidsprosessen
 • bruke
  Natural Colour System, setje saman ulike fargar og
  vurdere
  korleis fargar påverkar bruksområdet, belysninga og harmonien til rommet
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kundar, kollegaer og andre yrkesutøvarar og
  drøfte
  ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting
 • bruke
  ulike påføringsteknikkar og påføringsutstyr og
  vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • restaurere og dekorere bygningar og
  vurdere
  korleis byggjeskikk og historia til bygget påverkar valet av produkt og metodar
 • vurdere
  eigenskapane til overflata, påføre sparkel-, beis-, olje-, lakk- og målingssystem og
  gjere greie for
  korleis dei ulike produkta verkar saman og påverkar herdeprosessen
 • setje opp glasfiberstrie, folie, tapet og overmålingstapet
 • påføre membransystem og leggje og sveise golv- og veggbelegg i våtrom
 • programmere og
  bruke
  robotar til overflatebehandling
 • leggje teppe, fugefrie golv, banebelegg, LVT-stavar og flis i vinyl, velje metode og
  vurdere
  korleis bruken av lim, sparkel og avrettingsmassar påverkar sluttresultatet
 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Undervegsvurdering