Grafisk design (MOK06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter grafisk design

 • identifisere behov og utforme og
  presentere
  grafiske designløysingar
 • bruke
  og
  drøfte
  typografi, farge, komposisjon, symbol og forteljeteknikkar som verkemiddel
 • utforme og
  vurdere
  illustrasjonar og designløysingar tilpassa ulike bodskapar
 • utarbeide og
  vurdere
  kreative og sjølvstendige idear til grafiske designløysingar gjennom ein stegvis designprosess
 • anvende materiale, format og filtypar til produksjon i samsvar med tekniske krav, miljøomsyn, etiske normer og regelverk
 • utforske
  tidlegare og samtidige visuelle uttrykk og anvende desse i eigne grafiske medieprodukt
 • vurdere
  og
  drøfte
  korleis grafiske designløysingar påverkar forbruksmønster og samfunnsutvikling og aukar samfunnsdeltakinga
 • utvikle
  , utforme og
  vurdere
  grafisk design som tek omsyn til rettane og behova til ulike grupper i samfunnet
 • utforske
  nye verktøy og moglegheiter for interaksjon og kommunikasjon ved bruk av ny teknologi
 • utforske
  omgivnadsdesign som kommuniserer i ulike nærmiljø
 • anvende relevant fagterminologi i grafisk design

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering