Grafisk design (MOK06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter grafisk design

 • identifisere behov og utforme og presentere grafiske designløysingar
 • bruke og drøfte typografi, farge, komposisjon, symbol og forteljeteknikkar som verkemiddel
 • utforme og vurdere illustrasjonar og designløysingar tilpassa ulike bodskapar
 • utarbeide og vurdere kreative og sjølvstendige idear til grafiske designløysingar gjennom ein stegvis designprosess
 • anvende materiale, format og filtypar til produksjon i samsvar med tekniske krav, miljøomsyn, etiske normer og regelverk
 • utforske tidlegare og samtidige visuelle uttrykk og anvende desse i eigne grafiske medieprodukt
 • vurdere og drøfte korleis grafiske designløysingar påverkar forbruksmønster og samfunnsutvikling og aukar samfunnsdeltakinga
 • utvikle, utforme og vurdere grafisk design som tek omsyn til rettane og behova til ulike grupper i samfunnet
 • utforske nye verktøy og moglegheiter for interaksjon og kommunikasjon ved bruk av ny teknologi
 • utforske omgivnadsdesign som kommuniserer i ulike nærmiljø
 • anvende relevant fagterminologi i grafisk design

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering