Lyddesign (MOK05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter lyddesign 

  • gjennomføre lydproduksjonar i ulike sjangrar og tilpasse dei til ulike medium
  • bruke verktøy og programvare for opptak, redigering, miksing og mastring av lyd
  • anvende fagterminologi i beskriving og vurdering av eigne og andre sine lydproduksjonar
  • vurdere og anvende ulike forteljeteknikkar og auditive verkemiddel for å forsterke ein bodskap
  • vurdere eigne og andre sine produksjonar i ein uttrykkshistorisk samanheng, og utforske nye uttrykk og teknikkar i lydproduksjon
  • vurdere og bruke filformat tilpassa ulike publiseringskanalar for lyd
  • anvende aktiv lytting for å kunne beskrive og tolke innhaldet i lydproduksjonar
  • analysere lyd som verkemiddel og berar av meining og kulturelle uttrykk, og drøfte korleis lyduttrykk kan påverke haldningar, handlingar og offentleg diskurs
  • gjere greie for og drøfte etiske normer og gjeldande regelverk i eigne og andre sine lydproduksjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering