Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter medie- og informasjonskunnskap 2

 • finne, vurdere og bruke kjelder
 • bruke faglege teoriar i arbeid med faglege spørsmål, emne og problemstillingar
 • utforske sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur og mediepolitikk, og drøfte samanhengar mellom mediesystem, ytringsfridom og demokrati
 • analysere nyheitsformidling i eit internasjonalt perspektiv
 • drøfte kva konsekvensar medieutviklinga har for journalistrolla, og utforske og reflektere over korleis nye medium og forteljemåtar kan brukast i eigne journalistiske produksjonar
 • drøfte etiske problemstillingar i journalistikk og andre medieuttrykk og i eigen medieproduksjon
 • drøfte korleis produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser og gjennom teknologi og ulike strategiar
 • drøfte kva makt media har
 • drøfte forholdet mellom ytringsfridom og ytringsansvar
 • utforske og vurdere eigne moglegheiter til å delta i samfunnsdebattar og til å setje dagsordenen
 • analysere forskjellige medieforteljingar og reflektere over samanhengar mellom form og innhald
 • drøfte korleis medieforteljingar kan skape respekt og forståing mellom folk og kulturar, men også stereotypiar og fordommar
 • planleggje, utvikle og presentere eigne medieforteljingar på nye måtar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering