Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter medie- og informasjonskunnskap 1

 • finne, vurdere og bruke kjelder
 • bruke medie- og kommunikasjonsfaglege teoriar i arbeid med faglege spørsmål, emne og problemstillingar
 • reflektere over kva rolle media speler for utviklinga av demokratiet i Noreg, og drøfte samanhengen mellom ytringsfridom og demokrati
 • gjere greie for hovudlinjer i mediepolitikken i Noreg og drøfte samanhengar mellom mediestrukturen, mediepolitikken og den teknologiske utviklinga i dag
 • planleggje og utvikle medieprodukt knytte til medieutvikling
 • reflektere over mediebruk og vurdere korleis sosiale medium, og andre medium, kan påverke haldningar, identitet og sjølvforståing
 • utforske kva rolle media har i korleis dei presenterer ulike grupper i samfunnet og reflektere over korleis urfolk og minoritetar er presenterte og representerte i media i Noreg
 • reflektere over og vurdere etiske og juridiske utfordringar i ulike kommunikasjonssituasjonar og i eigne medieproduksjonar
 • vurdere skiljet mellom faktabaserte ytringar og andre ytringar
 • beskrive journalistisk arbeidsmetode og reflektere over denne i eigen medieproduksjon
 • reflektere over omgrepet sjølvjustis i media og drøfte konsekvensar av brot på medieetiske normer
 • reflektere over konsekvensar av uklare skilje mellom journalistikk og andre medieuttrykk
 • gjere greie for ulike kommunikasjonsmodellar og bruke desse i analyse og produksjon av medietekstar
 • reflektere over samanhengar mellom form og innhald i ulike typar medieforteljingar og utvikle ulike medieproduksjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering