Lytting (MDD03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • bruke fagbegreper og vise grunnleggende musikkteoretisk forståelse i beskrivelse av klingende musikk
  • gjenkjenne, utføre og utforske grunnleggende rytmiske, melodiske og harmoniske elementer i klingende musikk
  • lese og notere musikk ved bruk av grunnleggende lese- og notasjonsteknikker og ved bruk av digitale verktøy
  • bruke ulike lyttestrategier i møte med klingende musikk
  • beskrive og reflektere over kjennetegn ved musikk fra ulike sjangre
  • gjøre rede for og drøfte estetiske virkemidler og musikkopplevelser i møte med klingende musikk, og reflektere over musikkens betydning for opplevelse av identitet i ulike kulturelle kontekster

Underveisvurdering

Standpunktvurdering