Lytting (MDD03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke
  fagbegreper og vise grunnleggende musikkteoretisk forståelse i beskrivelse av klingende musikk
 • gjenkjenne, utføre og utforske
  grunnleggende rytmiske, melodiske og harmoniske elementer i klingende musikk
 • lese og notere musikk ved bruk av grunnleggende lese- og notasjonsteknikker og ved bruk av digitale verktøy
 • bruke
  ulike lyttestrategier i møte med klingende musikk
 • beskrive
  og reflektere
  over kjennetegn ved musikk fra ulike sjangre
 • gjøre rede for
  og drøfte
  estetiske virkemidler og musikkopplevelser i møte med klingende musikk, og reflektere
  over musikkens betydning for opplevelse av identitet i ulike kulturelle kontekster

Underveisvurdering

Standpunktvurdering