Matematikk 2P-Y (MAT06‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv løses
  • analysere og presentere funn i datasett fra lokalsamfunn og media
  • bruke og vurdere valg av formålstjenlige sentralmål og spredningsmål for statistisk datamateriale
  • lese, hente ut og vurdere matematikk i tekster om samfunnsfaglige temaer og temaer fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og presentere og argumentere for resultatene
  • utforske, beskrive og bruke begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet
  • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering
  • forklare og bruke prosent, prosentpoeng og vekstfaktorer til modellering av praktiske situasjoner med digitale verktøy
  • tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform
  • planlegge, utføre og presentere selvstendig arbeid knyttet til modellering og funksjoner innenfor samfunnsfaglige temaer
  • bruke digitale verktøy i utforsking og problemløsing knyttet til egenskaper ved funksjoner og diskutere løsningene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering